Sesja Rady Miasta Kielce

W czwartek, 16 lutego 2023 roku w sali Konferencyjnej Rady Miasta Kielce im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek 1, rozpoczęła się sesja Rady Miasta Kielce.

OGLĄDAJ SESJĘ RADY MIASTA NA ŻYWO

Planowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie obrad.

2. Omówienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu sesji Rady Miasta Kielce, która odbyła się w dniach 19 i 20 stycznia 2023 r.

4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce.

5. Informacja o realizacji programu dla rodzin wielodzietnych za 2022 rok.

6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Kielce za 2022 r.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2023-2045;

2) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2023 rok;

3) projekt nr 2 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2023-2045;

4) projekt nr 2 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2023 rok;

5) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie akcji w Korona Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach;

6) projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla miasta partnerskiego Winnicy w Ukrainie;

7) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia Programu dla rodzin wielodzietnych Miasta Kielce;

8) projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Środowiskowego Domu Samopomocy Typu B w Kielcach, ul. Orzeszkowej 53;

9) projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Środowiskowego Domu Samopomocy Typu B w Kielcach, ul. Kołłątaja 4;

10) projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Środowiskowego Domu Samopomocy Typu C w Kielcach, ul. Krzemionkowa 1;

11) projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Środowiskowego Domu Samopomocy Typu B w Kielcach, ul. Okrzei 8;

12) projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Środowiskowego Domu Samopomocy Typu A w Kielcach, ul. Miodowa 7;

13) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Sandomierskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

14) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Nowy Świat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

15) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach w rejonie ulic Duńskiej i Szwedzkiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

16) projekt uchwały w sprawie sprzedaży części nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Karczówkowskiej oraz wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej (dz. nr 631/75);

17) projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Kielce Nr LXV/1316/2022 z dnia 15 września 2022 roku w sprawie sprzedaży niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Kielcach przy ulicy Klonowej (dz. nr: 915/175, 945/107, obręb 0006);

18) projekt uchwały w sprawie sprzedaży niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Kielcach przy ulicy Klonowej (dz. nr: 915/175, 945/107, obręb 0006);

19) projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miasta Kielce Nr LXI/1217/2022 z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy Łódzkiej (dz. nr 195/30, obr. 0004);

20) projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy Łódzkiej (dz. nr 195/30, obr. 0004);

21) projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy Sieje (dz. nr: 1371/1, 1371/2, 1371/3, obręb 0006);

22) projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kielce na lata 2023-2030;

23) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż miasto Kielce osoby prawne i fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania;

24) projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej w 2023 roku na zadania służące ochronie zasobów wodnych i zatrzymywaniu wód opadowych i roztopowych na terenie Miasta Kielce;

25) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji komunalnego zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w celu zawiązania jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;

26) projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kielce;

27) projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miasta Kielce, ds. opracowania projektu zmian Statutu Miasta Kielce.

8. Przyjęcie Rezolucji Rady Miasta Kielce w sprawie wezwania Rządu RP do jak najszybszego umożliwienia korzystania z Krajowego Planu Odbudowy dla Polski, przez osiągnięcie „kamieni milowych” wyznaczonych przez Komisję Europejską.

9. Informacja Prezydenta Miasta Kielce o pracy między sesjami.

10. Interpelacje i zapytania Radnych.

11. Sprawy różne i wolne wnioski.

12. Zamknięcie obrad.

Powrót na początek strony