Sesja Rady Miasta Kielce

Sesja Rady Miasta odbyła się w czwartek, 3 listopada, w Sali Konferencyjnej im. Stefana Artwińskiego.

OGLĄDAJ SESJĘ RADY MIASTA KIELCE NA ŻYWO

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Omówienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu sesji Rady Miasta Kielce, która odbyła się w dniu 13 października 2022 r.

4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce.

5. Informacja Prezydenta Miasta Kielce o pracy między sesjami.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2022-2045;

2) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2022 rok;

3) projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

4) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych miasta Kielce, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat;

5) projekt uchwały w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej w komunikacji miejskiej w Kielcach oraz opłaty dodatkowej i manipulacyjnej;

6) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na okres 11 lat dla Świętokrzyskiego Klubu Tańca i Tańca Sportowego „JUMP” z siedzibą w Kielcach;

7) projekt uchwały w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego złożonego z dwóch segmentów połączonych w parterze garażem oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego złożonego z trzech segmentów połączonych w parterze garażami wraz z budową 60 miejsc postojowych w ramach parkingów naziemnych oraz niezbędnej infrastruktury w tym czterech zbiorników na wody opadowe na działkach nr ewid. 154/3, 154/4, 154/6, 155, 159/6, 159/7, 159/9, 160/3, 160/5, 164/2 oraz części działek nr ewid. 164/3, 157, 1326 obręb 0013 Kielce, ul. Piekoszowska;

8) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kielce;

9) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych;

10) projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Kielce;

11) projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Kielce;

12) projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Zastępcę Prezydenta Miasta Kielce;

13) projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach;

14) projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach;

15) projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu Komitetu Audytu dla Gminy Miejskiej Kielce.

7. Interpelacje i zapytania Radnych.

8. Sprawy różne i wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.
 
 

Powrót na początek strony