Sesja Rady Miasta Kielce

Podczas sesji Rady Miasta Kielce w dniu 21 stycznia 2021 roku, radni przyjęli szereg uchwał. Obrady odbyły się w trybie zdalnym w Sali Konferencyjnej Rady Miasta Kielce im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek 1.

 

 

Pomnik Matki Polki Sybiraczki

Miejscy radni m.in. zgodzili się na wzniesienie pomnika Matki Polki Sybiraczki na Skwerze Pamięci Ofiar Katynia, obok Parku Kadzielnia. Inicjatorem budowy pomnika jest kielecki oddział Związku Sybiraków, który ogłosił zbiórkę pieniężną na realizację projektu.

Autorem projektu pomnika jest kielecki artysta – rzeźbiarz Sławomir Micek. Monument z brązu ma przedstawiać matkę z dwojgiem dzieci: maleństwem na ręku i przytulonym do niej kilkuletnim synem trzymającym tobołek w ręku.

 

Projekt „Zawodowy bumerang”

Radni zatwierdzili do realizacji projekt konkursowy Miejskiego Urzędu Pracy pod nazwą „Zawodowy bumerang”, którego celem jest aktywizacja osób bezrobotnych. Weźmie w nim udział 200 osób w wieku powyżej 30 lat, które będą mogły skorzystać z:

  • Indywidualnych Planów Działania,
  • pośrednictwa pracy,
  • poradnictwa zawodowego,
  • staży,
  • szkoleń indywidualnych.

Wyposażonych lub doposażonych zostanie również 80 stanowisk pracy. Projekt współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, a jego wartość wynosi ponad 3 miliony złotych.

 

„Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Kielce"

Radni przyjęli również uchwałę w sprawie wprowadzenia „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Kielce". Celem programu jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych lub wyodrębnionych mieszkań w domach jednorodzinnych z wykorzystaniem przestarzałych źródeł ciepła, jak i niskiej jakości paliwa.

Program zakłada m.in. dofinansowanie do wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne spełniające najwyższe normy. Miasto Kielce w 2021 roku przeznaczy na ten cel 2 miliony. Innymi działaniami będzie również zakup jonizatorów dla miejskich przedszkoli oraz przeprowadzenie akcji edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży.

  

Opłaty za gospodarowanie odpadami

Radni nie przyjęli projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki oraz zwolnienia w części z opłaty dla właścicieli nieruchomości kompostujących odpady komunalne.

W przypadku odpadów segregowanych w projekcie uchwały proponowano stawkę w wysokości 20 złotych (obecnie 14 zł) za osobę zamieszkującą daną nieruchomość, a w przypadku śmieci niesegregowanych 40 złotych (obecnie 28 zł).

Za podwyżką opłaty śmieciowej zagłosowało 10 radnych, przeciwko było 15.

W uzasadnieniu uchwały proponowana podwyżka cen opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi miała na celu zbilansowanie wpływów pochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z kosztami ponoszonymi przez Gminę Kielce na system gospodarowania odpadami komunalnymi w Kielcach.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na odbiór odpadów komunalnych na terenie miasta Kielce szacowane roczne koszty odbioru odpadów w 2021 roku wzrosły o 4 mln zł w stosunku do roku 2019 i wyniosą 18 228 310 zł.

 

Sprzedaż 1% akcji spółki Korona S.A.

Radni na wniosek Prezydenta Miasta Kielce zgodzili się na sprzedaż 1% akcji spółki Korona S.A. osobie fizycznej - Łukaszowi Jabłońskiemu, który dotychczas był prokurentem w spółce, a teraz został rekomendowany przez Radę Nadzorczą Korony S.A. na stanowisko prezesa klubu. 22 rajców było za, jeden przeciw, a dwoje wstrzymało się od głosu.

We wniosku Prezydenta Kielc czytamy, m.in. że: w ramach powszechnie przyjętego sposobu motywowania osób wchodzących w skład zarządu spółek prawa handlowego stosuje się udział w kapitale. Zasadne jest zatem zbycie na rzecz Pana Łukasza Jabłońskiego 1% akcji spółki Korona S.A. w ramach opcji  managerskiej.

 


Porządek obrad:

 

1. Otwarcie obrad.

2. Omówienie porządku obrad.

3. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce.

4. Informacja Prezydenta Miasta Kielce o pracy między sesjami.

5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kielce z działalności w roku 2020.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) projekt uchwały w sprawie wzniesienia pomnika Matki Polki Sybiraczki na terenie Miasta Kielce;

2) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Grochowej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy;

3) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Jeleniowskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

4) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Radlińskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

5) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Chorzowskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

6) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Sandomierskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

7) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Sandomierskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

8) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. mjr. J. Gagarina oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy;

9) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Krakowskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

10) projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy Naruszewicza (dz. nr 474, dz. nr 475);

11) projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w mieście Kielce za rok 2020.

12) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu konkursowego Gminy Miasta Kielce / Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach pod nazwą „Zawodowy bumerang";

13) projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Kielce";

14) projekt uchwały w sprawie ustalenia na rok 2021 wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi i ich przechowywanie oraz wysokości kosztów, w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na terenie Miasta Kielce;

15) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym;

16) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

7. Interpelacje i zapytania Radnych.

8. Sprawy różne i wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

Powrót na początek strony