Sesja Rady Miasta Kielce

O godz. 9:00 w sali konferencyjnej im. Stefana Artwińskiego w siedzibie Urzędu Miasta rozpoczęła się sesja Rady Miasta Kielce. Obrady można oglądać na żywo.

TRANSMISJA

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Omówienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu sesji Rady Miasta Kielce, która odbyła się w dniu 15 września 2022 r.

4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce.

5. Informacja Prezydenta Miasta Kielce o pracy między sesjami.

6. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za 2021 rok złożonych Prezydentowi Miasta Kielce.

7. Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie nt. dokonanej analizy oświadczeń majątkowych złożonych za 2021 rok oraz oświadczeń majątkowych początkowych i końcowych złożonych od dnia 1 października 2021 roku do 30 września 2022 roku.

8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Mieście Kielce za rok szkolny 2021/2022.

9. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2022-2045;

2) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2022 rok;

3) projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach;

4) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych miasta Kielce, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat;

5) projekt uchwały w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej w komunikacji miejskiej w Kielcach oraz opłaty dodatkowej i manipulacyjnej;

6) projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy Stolarskiej (dz. nr 295, obr. 0010);

7) projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr LIX/1151/2022 Rady Miasta Kielce z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Zalesie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

8) projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kielcach przy ulicy Zalesie (dz. nr 775/5, obr. 0019);

9) projekt uchwały w sprawie sprzedaży udziału Gminy Kielce w prawie własności nieruchomości zabudowanej położonej w Kielcach przy ulicy Koziej 5;

10) projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Kielcach przy ulicy Husarskiej (dz. nr: 616/9, 617/5, obręb 0023);

11) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach w rejonie ulic Żytniej i Armii Krajowej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

12) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy al. Na Stadion;

13) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Podklasztornej;

14) projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XIV/257/2015 z dnia 8 października 2015 roku w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kielce”, zmienioną uchwałą nr XXVI/531/2016 z dnia 14 czerwca 2016 roku i uchwałą nr III/44/2018 z dnia 6 grudnia 2018 roku;

15) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Kielce, pod nazwą Centrum Usług Miejskich w Kielcach;

16) projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia o powierzenie zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich;

17) projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/434/2004 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie utworzenia Kieleckiego Teatru Tańca w Kielcach;

18) projekt uchwały w sprawie nadania nazwy „Caritas” rondu w Kielcach;

19) projekt uchwały w sprawie nadania nazwy „Honorowych Dawców Krwi” rondu w Kielcach;

20) projekt uchwały w sprawie nadania nazwy „Praw Kobiet” rondu w Kielcach;

21) projekt uchwały w sprawie nadania nazwy „Jadwigi Prandoty-Trzcińskiej” rondu w Kielcach;

22) projekt uchwały w sprawie nadania nazwy „Aleksandry Klamrzyńskiej-Stromfeld” rondu w Kielcach;

23) projekt uchwały w sprawie nadania nazwy „Stefana Maja” rondu w Kielcach;

24) projekt uchwały w sprawie nadania nazwy „Teodozji Friderici-Jakowickiej” rondu w Kielcach;

25) projekt uchwały w sprawie nadania nazwy „Fotografików Kieleckiej Szkoły Krajobrazu” rondu w Kielcach;

26) projekt uchwały w sprawie nadania nazwy „Świętego Jana Pawła II” rondu w Kielcach;

27) projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy części ulicy Północnej w Kielcach na Marcina Szowiłowicza.

10. Interpelacje i zapytania Radnych.

11. Sprawy różne i wolne wnioski.

12. Zamknięcie obrad.

Powrót na początek strony