Sesja Rady Miasta Kielce

W czwartek, 21 lipca br. o godz. 9:00 w sali Konferencyjnej Rady Miasta Kielce im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek 1 rozpoczęła się sesja Rady Miasta Kielce. Obrady prowadzone są w trybie stacjonarnym.

OGLĄDAJ SESJĘ RADY MIASTA NA ŻYWO

Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad.

2. Omówienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu sesji Rady Miasta Kielce, która odbyła się w dniu 23 czerwca 2022 r.

4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2022-2045;

2) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2022 rok;

3) projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;

4) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Kielce;

5) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Promniku;

6) projekt uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;

7) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad świadczenia opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego w domach pomocy społecznej w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2022;

8) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania imienia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kielcach oraz zmiany statutu;

9) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury oraz nadania statutu dla Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach;

10) projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr LVI/1101/2022 w sprawie założenia szkoły ponadpodstawowej;

11) projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr LVI/1102/2022 Rady Miasta Kielce w sprawie założenia szkoły ponadpodstawowej;

12) projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr LVI/1103/2022 Rady Miasta Kielce z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kielcach;

13) projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr LXII/1257/2022 Rady Miasta Kielce z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie nadania imienia Technikum nr 11 wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 2 w Kielcach;

14) projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XXVII/539/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 30 czerwca 2016 r w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej i w systemie kształcenia na odległość oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość;

15) projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr LIII/1269/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 9 września 2010 r. w sprawie: określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł dochodów, przeznaczenia dochodów oraz określenia sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania;

16) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych w sprawie organizacji nauki religii w roku szkolnym 2022/2023;

17) projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie Miasta Kielce na rok szkolny 2022/2023;

18) projekt uchwały w sprawie wydzielenia z majątku Miasta Kielce i wniesienie do użytkowania i eksploatacji przez Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach urządzeń i obiektów wodociągowo-kanalizacyjnych;

19) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Kielce, pod nazwą Centrum Usług Miejskich w Kielcach;

20) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Tatrzańskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

21) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Klonowej;

22) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Malików oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

23) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Kielcach przy ul. Zamkowej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

24) projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy Monte Cassino (dz. nr 500/2, obr. 0032);

25) projekt uchwały w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości położonych w Kielcach przy ulicy Pietraszki (dz. nr: 926, 927, 928, 915/3 Obr 0013);

26) projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy Kalinowej, (dz. nr 86/3, obr. 0030);

27) projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kielcach przy ulicy Daleszyckiej (dz. nr 1250/7, dz. nr 1251/7).

6. Informacja Prezydenta Miasta Kielce o pracy między sesjami.

7. Interpelacje i zapytania Radnych.

8. Sprawy różne i wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

Powrót na początek strony