Sesja Rady Miasta Kielce

W czwartek 21 kwietnia, w Sali Konferencyjnej im. Stefana Artwińskiego odbyła się sesja Rady Miasta Kielce.

Posiedzenie, po raz pierwszy od dwóch lat, prowadzone było wyłącznie w trybie stacjonarnym. Radni przyjęli szereg ważnych dla miasta uchwał.

Jedną z nich była tzw. uchwała krajobrazowa. Nowe przepisy ustalają zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane (treść uchwały). Wejdzie ona w życie za dwa miesiące, a na dostosowanie się do jej zapisów przedsiębiorcy będą mieli 3 lata. Za przyjęciem opowiedziało się 19 radnych, 2 było przeciwko, a 2 wstrzymało się od głosu.

Rada Miasta Kielce przyjęła również projekt zmian w budżecie. Dzięki przesunięciom środków możliwe będzie rozstrzygnięcie dwóch przetargów – na przebudowę ul. Wojska Polskiego od ronda Czwartaków do granicy miasta oraz modernizację Stadionu Lekkoatletycznego przy ul. Leszka Drogosza.

Ponadto radni podjęli uchwały m.in. dotyczące wprowadzenia „Kieleckiego Bonu Żłobkowego”, likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, zmian w planie zagospodarowania przestrzennego dla terenu po dawnym browarze Belgia oraz szereg uchwał dot. gospodarki nieruchomościami.

Kolejna sesja Rady Miasta Kielce zaplanowana jest na 12 maja.

Planowany porządek sesji:

1. Otwarcie obrad.

2. Omówienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów sesji Rady Miasta Kielce, które odbyły się w dniach 3 marca 2022 r. i 17 marca 2022 r.

4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce.

5. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Kielce za 2021 rok.

6. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach za 2021 rok.

7. Ocena zasobów pomocy społecznej Miasta Kielce za rok 2021.

8. Informacja o realizacji programu dla rodzin wielodzietnych za 2021 rok.

9. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) projekt nr 1 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2022-2045;

2) projekt nr 1 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2022 rok;

3) projekt nr 2 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2022-2045;

4) projekt nr 2 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2022 rok;

5) projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Kielce;

6) projekt uchwały w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, którzy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przebywają na terenie Kielc;

7) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Rakowskiej i ul. Dereniowej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

8) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Tatrzańskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

9) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Batalionów Chłopskich oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

10) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Grabowcu gmina Chmielnik oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (dz. nr 390 - obręb 6);

11) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Warszawskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

12) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Gen. J. Bema oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

13) projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kielcach przy ulicy Wojska Polskiego (dz. nr 1251/9);

14) projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane;

15) projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE POŁUDNIE - DYMINY: OBSZAR l - Ściegiennego, Łanowa, Skibowa”;

16) projekt uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową oraz garażem podziemnym na terenie działek o nr ewid. 963/36, 963/38, 963/39, 963/41, 963/42, 963/43, 963/47, 963/49, 963/52, 963/53, 963/54, 963/55, 963/56, 963/57, obręb 0010 przy ul. Piotrkowskiej i al. IX Wieków Kielc w Kielcach;

17) projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XXIX/550/2016 z dnia 28 lipca 2016 r. Rady Miasta Kielce w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Kielce;

18) projekt uchwały w sprawie likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kielcach oraz wchodzących w jego skład Szkoły Podstawowej nr 40 Specjalnej dla Młodzieży Niedostosowanej Społecznie w Kielcach i Branżowej Szkoły I Stopnia nr 11 w Kielcach Specjalnej dla Młodzieży Niedostosowanej Społecznie w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kielcach;

19) projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej w 2022 roku na zadania służące ochronie zasobów wodnych i zatrzymywaniu wód opadowych i roztopowych na terenie Miasta Kielce;

20) projekt uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Kielce, pod nazwą Centrum Usług Miejskich w Kielcach;

21) projekt uchwały w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego „Kielecki Bon Żłobkowy” dla rodzin z dzieckiem w wieku do lat 3;

22) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty za pobyt w Punkcie Pomocy Doraźnej Ośrodka Interwencyjno-Terapeutycznego dla Osób Bezdomnych prowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach;

23) projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach;

24) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Kielce do Programu „Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022 oraz przyjęcia programu osłonowego „Udzielenie wsparcia i poprawa bezpieczeństwa seniorów w związku z epidemią COVID-19 w 2022 roku”;

25) projekt uchwały w sprawie określenia zasad świadczenia opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego w domach pomocy społecznej w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2022;

26) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznania i odpłatności za usługi świadczone w ramach ustawy o pomocy społecznej;

27) projekt uchwały w sprawie ustalenia bezpłatnych przejazdów w komunikacji miejskiej w Kielcach o charakterze użyteczności publicznej;

28) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców w Gminie Kielce oraz ustalenia zasad korzystania z tych obiektów i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców;

29) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych w Kielcach na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg;

30) projekt uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości;

31) projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Kielce;

32) projekt uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji Rady Miasta Kielce.

10. Informacja Prezydenta Miasta Kielce o pracy między sesjami.

11. Interpelacje i zapytania Radnych.

12. Sprawy różne i wolne wnioski.

13. Zamknięcie obrad.

Powrót na początek strony