Sesja Rady Miasta Kielce

Odbyła się sesja Rady Miasta Kielce. Posiedzenie prowadzone było w TRYBIE ZDALNYM w Sali Konferencyjnej Rady Miasta Kielce im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek 1.

 

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie obrad.

2. Omówienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Kielce, która odbyła się w dniu 12 listopada 2020 r..

4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce.

5. Informacja Prezydenta Miasta Kielce o podjętych działaniach w związku z zagrożeniem COVID-19.

6. Informacja Prezydenta Miasta Kielce o pracy między sesjami.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał:

 

1) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2020 – 2045;

2) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2020 rok;

3) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów;

4) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach Plac Wolności oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

5) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Zagnańskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy;

6) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Adama Mickiewicza oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

7) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy al. Jerzego Szajnowicza - Iwanowa oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy;

8) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Grabowcu gmina Chmielnik oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (dz. nr 74/2 - obręb 6);

9) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Grabowcu gmina Chmielnik oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (dz. nr 62/2, 62/3, 77, 78, 97/2, 98/2, 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 198, 209, 210, 275/1 – obręb 6);

10) projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Kielce na lata 2021 – 2025";

11) projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn.: „Program profilaktyki zakażeń meningokokowych na lata 2021 – 2024";

12) projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn.: „Program prewencji ospy wietrznej na lata 2021 – 2024";

13) projekt uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej, warunków i sposobu ich przyznawania, dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce;

14) projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenie w postaci posiłku oraz przyjęcia programu osłonowego dotyczącego udzielenia mieszkańcom Gminy Kielce pomocy w zakresie dożywiania;

15) projekt uchwały w sprawie wprowadzenia Programu dla rodzin wielodzietnych Miasta Kielce;

16) projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Kielce na lata 2021-2027;

17) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców w Gminie Kielce oraz ustalenia zasad korzystania z tych obiektów i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców.

 

8. Interpelacje i zapytania Radnych.

9. Sprawy różne i wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad.

Powrót na początek strony