Sesja Rady Miasta

W czwartek, 7 stycznia, w Sali Sesyjnej im. Stefana Artwińskiego wznowiona zostanie przerwana 17 grudnia sesja Rady Miasta Kielce. Obrady prowadzone będą, podobnie jak w pierwotnym terminie, w Trybie Zdalnym.

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Omówienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Kielce, która odbyła się w dniu 3 grudnia 2020 r..
4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce.
5. Informacja Prezydenta Miasta Kielce o pracy między sesjami.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2020 – 2045;
2) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2020 rok;
3) projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020;
7. Rozpatrzenie projektu budżetu Miasta Kielce na 2021 rok:
1) Przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2021 – 2045;
2) Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2021 r.
a) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2021 – 2045,
b) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2021 r.,
c) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Kielce na 2021 rok,
d) przedstawienie opinii Komisji Finansów Publicznych na temat przedłożonych uchwał,
e) debata (w tym wystąpienia klubowe z zachowaniem pierwszeństwa w ich przedstawianiu),
f) podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2021 – 2045,
g) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2021 r.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.
9. Zatwierdzenie planu kontroli i planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kielce na rok 2021:
1) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kielce na 2021 r.;
2) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kielce na 2021 r..
10. Interpelacje i zapytania Radnych.
11. Sprawy różne i wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

Powrót na początek strony