Sesja Rady Miasta

W Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek 1, odbyła się Sesja Rady Miasta. Posiedzenie, prowadzone było w trybie zdalnym.

 

Zobacz nagranie z posiedzenia Rady Miasta


Porządek obrad w dniu 12 listopada:
1. Otwarcie obrad.
2. Omówienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta Kielce, które odbyły się w dniach 15 października 2020 r. i 27 października 2020 r..
4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce.
5. Informacja Prezydenta Miasta Kielce o podjętych działaniach w związku z zagrożeniem COVID-19.
6. Informacja Prezydenta Miasta Kielce o pracy między sesjami.
7. Informacja: Przegląd obszarów i granic Aglomeracji Kielce.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2020 – 2045;
2) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2020 rok;
3) projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości (projekt złożony przez radnych);
4) projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości;
5) projekt uchwały w sprawie sprzedaży części nieruchomości zabudowanej położonej w Kielcach przy ulicy Zagnańskiej (dz. nr 917/13);
6) projekt w sprawie zbycia na rzecz Skarbu Państwa - Głównego Urzędu Miar oraz Politechniki Świętokrzyskiej, w drodze darowizny nieruchomości gruntowych położonych w Kielcach przy ulicy Wrzosowej (dz. nr 1515, dz. nr 1516/2);
7) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Wiśniowej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
8) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Malachitowej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
9) projekt uchwały w sprawie nadania nazwy „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy" rondu w Kielcach;
10) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu konkursowego Gminy Miasta Kielce/Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach „Młodzi na Start";
11) projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2021;
12) projekt uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie wyboru metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym;
13) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności;
14) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
15) projekt uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości;
16) projekt uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości.
9. Interpelacje i zapytania Radnych.
10. Sprawy różne i wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

Powrót na początek strony