Sesja Rady Miasta

W Sali Konferencyjnej im. Stefana Artwińskiego w Kielcach odbyła się Sesja Rady Miasta Kielce. Obrady prowadził przewodniczący Jarosław Karyś.

Kieleccy radni debatowali m.in. nad zamianą części zadłużenia Kielc na obligacje o wartości 167,5 mln zł.

W porządku obrad pojawił się również projekt uchwały dot. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze.

Ponadto na sali sesyjnej pojawi się temat zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Radni zajmą się też projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Kielce na lata 2021-2030".

Pełna lista wszystkich projektów uchwał dostępna jest poniżej.

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Omówienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu sesji Rady Miasta Kielce, która odbyła się w dniu 16 września 2021 r.
4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce.
5. Informacja Prezydenta Miasta Kielce o pracy między sesjami.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Mieście Kielce za rok szkolny 2020/2021.
7. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za 2020 rok złożonych Prezydentowi Miasta Kielce.
8. Informacja (rozszerzona) nt. dokonanej analizy oświadczeń majątkowych złożonych za 2020 rok oraz oświadczeń majątkowych początkowych i końcowych złożonych od dnia 1 października 2020 roku do 30 września 2021 roku.
9. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) projekt nr 1 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2021-2045;
2) projekt nr 1 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2021 rok;
3) projekt nr 2 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2021-2045;
4) projekt nr 2 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2021 rok;
5) projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
6) projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
7) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Wincentego Witosa i ulicy Józefa Brandta oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
8) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Kalinowej;
9) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Grunwaldzkiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (dot. dz. nr 248/9 - obręb 0015);
10) projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy 1 Maja (dz. nr 316/6, obr. 0009);
11) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kielcach;
12) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej i w systemie kształcenia na odległość oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość;
13) projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Kielce na lata 2021-2030";
14) projekt uchwały w sprawie wydzielenia z majątku Miasta Kielce i wniesienie do użytkowania i eksploatacji przez Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach urządzeń i obiektów wodociągowo-kanalizacyjnych;
15) projekt uchwały w sprawie wydzielenia z majątku Miasta Kielce i wniesienie do użytkowania i eksploatacji przez Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach urządzeń i obiektów wodociągowo-kanalizacyjnych;
16) projekt uchwały w sprawie wydzielenia z majątku Miasta Kielce i wniesienie do użytkowania i eksploatacji przez Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach urządzeń i obiektów wodociągowo-kanalizacyjnych;
17) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
18) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podnajem lokalu położonego w budynku znajdującym się w Kielcach przy ulicy Olszewskiego 20;
19) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców w Gminie Kielce oraz ustalenia zasad korzystania z tych obiektów i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców.
10. Interpelacje i zapytania Radnych.
11. Sprawy różne i wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

Powrót na początek strony