Seniorzy z Kielc otrzymają wsparcie. Powstał nowy projekt z zakresu polityki senioralnej

Miasto Kielce i gminy z terenu powiatu kieleckiego wezmą udział w nowym, pilotażowym projekcie z zakresu polityki senioralnej. Jego celem jest wdrożenie modelu koordynacji usług społecznych i zdrowotnych świadczonych seniorom. List intencyjny w tej sprawie podpisała dziś zastępca prezydenta Kielc Bożena Szczypiór z marszałkiem województwa świętokrzyskiego Andrzejem Bętkowskim i wicemarszałek Renatą Janik, którzy są inicjatorami projektu.

Samorząd województwa świętokrzyskiego, dostrzegając potrzebę wsparcia seniorów z terenu gmin powiatu kieleckiego i miasta Kielce w codziennym funkcjonowaniu – poprzez zapewnienie im skoordynowanego systemu usług społecznych i zdrowotnych w społeczności lokalnej, podjął działania, mające na celu wsparcie samorządów lokalnych w zakresie realizacji działań pomocowych na rzecz tej grupy.

Spotkanie informacyjne, które odbyło się we wtorek 8 listopada, dotyczyło planowanej realizacji projektu pn.: „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów”, który finansowany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt zakłada opracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu koordynacji usług społecznych i zdrowotnych we współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, jednostkami samorządu terytorialnego i ich jednostkami organizacyjnymi, a także podmiotami leczniczymi świadczącymi podstawową opiekę zdrowotną.

Przedsięwzięcie nadzorować będzie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Jego realizacja jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ma zostać uruchomiony w 2023 i potrwa do końca 2027 r.

Powrót na początek strony