Rozpoczęły się pierwsze konsultacje "rewitalizacyjne"

Miasto Kielce rozpoczęło prace, których efektem będzie uchwalenie dokumentu, jakim jest Gminny Program Rewitalizacji. Czynny udział w realizacji tego ważnego procesu mogą wziąć mieszkańcy Kielc, uczestnicząc w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miasta Kielce w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, które potrwają od 19 października do 17 listopada br.

Gminny Program Rewitalizacji  (GPR)  jest podstawowym dokumentem uchwalanym przez gminę umożliwiającym prowadzenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych na wyznaczonym obszarze przy współudziale lokalnej społeczności.

Fundamentem Gminnego Programu Rewitalizacji jest szczegółowa diagnoza obszaru rewitalizacji, która ukazuje występujące na nim negatywne zjawiska społeczne, gospodarcze i przestrzenno-funkcjonalne.

Rewitalizacja jest długim procesem. Jej powodzenie zależy od nas wszystkich – mieszkańców miasta, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, placówek edukacyjnych, instytucji kultury, uczelni wyższych, urzędów.

Konsultacje będą prowadzone w następujących formach:

  • zbierania uwag w postaci papierowej;
  • zbierania uwag w postaci elektronicznej;
  • zbierania uwag ustnych;
  • badania ankietowego;
  • otwartego spotkania konsultacyjnego które odbędzie się 10.11.2022 r. o godzinie 16:00 w Sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego.

Więcej informacji o konsultacjach oraz projekt uchwały dostępne są na konsultacje.kielce.eu/konsultacje-spoleczne-rewitalizacja

Celem ogłoszonych obecnie konsultacji społecznych jest zapewnienie mieszkańcom udziału w przygotowaniu dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji oraz wymiana wiedzy, informacji, poznanie uwag i opinii dotyczących propozycji granic i sposobów wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Kielcach. Są to pierwsze w kolejności konsultacje "rewitalizacyjne" - czyli w procesie sporządzania Gminnego Programu Rewitalizacji.

Zapraszamy do czynnego udziału w procesie powstawania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kielce i tym samym decydowania o rozwoju swojego miasta.

 

 

Powrót na początek strony