Nabór propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych do opracowania GPR Miasta Kielce 2023-2030

Urząd Miasta Kielce zaprasza do składania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych do ujęcia w zapisach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kielce na lata 2023-2030. Gminny program rewitalizacji umożliwia realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych nie tylko przez gminę i jej jednostki organizacyjne, ale również przez podmioty zewnętrzne. Nabór rozpocznie się 3 marca i potrwa do 30 kwietnia 2023 r.

Do składania propozycji zaproszeni są zainteresowani interesariusze, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. Można to zrobić: mailową na adres bpp@um.kielce.pl lub osobiście do Biura Planowania Przestrzennego ul. Kozia 3, 25-514 Kielce, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:00.

Formularz do zgłaszania przedsięwzięć. Zasady dotyczące składania formularza oraz szczegółowe informacje dotyczące procesu rewitalizacji znajdują się na stronie BIP Urzędu Miasta Kielce www.bipum.kielce.eu w zakładce Urząd Miasta Kielce> Architektura i planowanie przestrzenne> Rewitalizacja> Gminny Program Rewitalizacji Miasta Kielce na lata 2023-2030.

Zapraszamy do czynnego udziału w procesie powstawania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kielce i tym samym decydowania o rozwoju naszego miasta.

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Kielce na lata 2023-2030 będzie stanowił podstawę do prowadzenia działań służących kompleksowej odnowie obszaru rewitalizacji, służących wyprowadzeniu go ze stanu kryzysowego, jaki został potwierdzony w odniesieniu do aspektów społecznych, gospodarczych, przestrzenno – funkcjonalnych, technicznych i środowiskowych. W ramach interwencji rewitalizacyjnej będą podejmowane wzajemnie powiązane przedsięwzięcia rewitalizacyjne, których celem będzie ograniczenie negatywnych zjawisk na obszarze rewitalizacji oraz poprawa jakości życia i prowadzenia działalności na tym terenie.

 rewitalizacja loga.png

Powrót na początek strony