Rozpoczął się nabór do przedszkoli [Harmonogram]

6 marca 2023 roku rozpoczęła się rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie Miasta Kielce na rok szkolny 2023/2024. Rodzice będą mogli wybrać dowolną liczbę placówek.

06.03.2023 r. – 10.03.2023 r. do godz. 15:00 – odbywa się potwierdzanie woli przez rodziców dzieci, już uczęszczających do przedszkola, o dalszym korzystaniu z usług tej samej jednostki. Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkoli, którzy chcą, aby dziecko w kolejnym roku szkolnym uczęszczało do tego przedszkola, składają potwierdzenie osobiście lub wysyłając skan potwierdzenia emailem do placówki.

13.03.2023 r. – 21.03.2023 r. do godz. 15:00 – przyjmowanie podań od rodziców po raz pierwszy zapisujących dziecko do danego przedszkola/szkoły. Podobnie jak w poprzednich latach dane dziecka należy wprowadzić do systemu za pomocą Internetu wypełniając umieszczony na stronie http://kielce.formico.pl (logowanie się na stronie możliwe będzie od 13.03.2023 r. do 21.03.2023 r.) wniosek, który po wypełnieniu należy wydrukować i dostarczyć do placówki, która została wybrana na pierwszej pozycji, w celu zatwierdzenia. Wniosek będzie można również złożyć, podpisując go w systemie przez profil zaufany (w takim przypadku nie będzie już potrzeby osobistego dostarczania wniosku), a także wysyłając na e-mail placówki pierwszego wyboru skan podpisanego wniosku i oświadczeń.

Zgodnie z uchwałą nr VII/78/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 21 lutego 2019r., rodzic może wybrać dowolną liczbę placówek.

11.04.2023 r. do godziny 15:00 – podanie do publicznej wiadomości (poprzez wywieszenie list w placówkach, a także po zalogowaniu się na swoje konto w systemie)  listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.  

19.04.2023 r. do godziny 15:00 – potwierdzanie przez rodziców dzieci nowo przyjętych woli korzystania z usług danej placówki, do której zakwalifikowało się dziecko. Brak złożenia takiego potwierdzenia będzie skutkował nieprzyjęciem dziecka do danej placówki.

21.04.2023 r. do godziny 12:00 – podanie do publicznej wiadomości (poprzez wywieszenie list w placówkach) listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danej placówki.

Zgodnie z ustawą prawo oświatowe (art. 131), do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. Zgodnie z ustawą o ewidencji ludności - Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy polegający na zameldowaniu się – zgodnie z rodzajem pobytu w danym miejscu – na pobyt stały bądź czasowy.

Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęcia do publicznego lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej na terenie danej gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gmina dysponuje nadal wolnymi miejscami.

W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024 obowiązują:

kryteria określone w ustawie prawo oświatowe tzw. kryteria ustawowe,

kryteria ustalone przez Radę Miasta Kielce uchwałą nr XLIX/1107/2017 z dnia 7 grudnia 2017r. oraz uchwałą nr XXV/454/2020 z dnia 16 stycznia 2020r.

Wszystkie szczegóły dotyczące liczby punktów przypisanych każdemu kryterium oraz „Kartę kontynuacji” i adresy mailowe placówek można znaleźć w na stronie Urzędu Miasta Kielce w zakładce EDUKACJA.

Powrót na początek strony