Rekrutacja do szkół średnich. Ważne terminy

W czwartek, 21 lipca szkoły ponadpodstawowe ogłosiły listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów. Jednak to nie koniec rekrutacji. Uczniowie lub ich rodzice od 22 lipca do 29 lipca do godz. 15:00 mają czas na dostarczenie do szkół, do których zostali zakwalifikowani, oryginałów świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Niedostarczenie tych dokumentów w terminie oznaczać będzie rezygnację z miejsca.

Kandydaci do szkół prowadzących kształcenie zawodowe dostarczają również zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu. W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiedniego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 28 lipca 2022 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 23 września 2022 r.

1 sierpnia 2022 roku do godziny 14:00 szkoły ponadpodstawowe ogłoszą listy przyjętych i nieprzyjętych do szkół.

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

Od 2 sierpnia 2022 roku do 4 sierpnia 2022 roku do godziny 15:00 szkoły dysponujące wolnymi miejscami będą prowadzić postępowanie uzupełniające.

Rekrutacja uzupełniająca
 prowadzona jest w Systemie Elektronicznego Naboru, na stronie internetowej https://kielce.e-omikron.pl/, na tych samych zasadach, co postępowanie rekrutacyjne.

W postępowaniu uzupełniającym biorą udział:

 1. kandydaci, którzy nie brali udziału w postępowaniu rekrutacyjnym; w postępowaniu uzupełniającym zakładają konta poprzez opcję „Wprowadź wniosek”;
 2. kandydaci, którzy w postępowaniu rekrutacyjnym nie zostali przyjęci (zakwalifikowani) do żadnej ze szkół; w postępowaniu uzupełniającym wchodzą na swoje dotychczasowe konto poprzez opcję „Zaloguj się” i składają ponownie wniosek;
 3. kandydaci, którzy nie potwierdzą woli przyjęcia w szkole, do której zostali zakwalifikowani; w postępowaniu uzupełniającym wchodzą na swoje dotychczasowe konto poprzez opcję „Zaloguj się” i składają ponownie wniosek;
 4. kandydaci, którzy potwierdzą wolę przyjęcia do szkoły, do której zostali zakwalifikowani, ale w czasie postępowania uzupełniającego zrezygnują z przyjęcia do tej placówki. Aby móc brać udział postępowaniu uzupełniającym kandydat musi zgłosić się do szkoły, w której potwierdził wolę przyjęcia do szkoły w celu jej usunięcia z systemu, a następnie wejść na swoje dotychczasowe konto poprzez opcję „Zaloguj się” i złożyć ponownie wniosek.
 1. W dniach od 5 sierpnia 2022 roku do 9 sierpnia 2022 roku – przeprowadzenie sprawdzianów uzdolnień kierunkowych dla kandydatów, którzy złożyli wniosek do oddziału dwujęzycznego, międzynarodowego bądź sportowego, w terminach ogłoszonych przez dyrektora danej szkoły.
 2. Do 11 sierpnia 2022 roku – wyniki sprawdzianów uzdolnień kierunkowych.
 3. 11 sierpnia 2022 roku do godziny 10:00 - ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym.
  Kandydat po zalogowaniu się do Systemu, od godziny 08:00 w dniu 11 sierpnia 2022 roku, będzie miał możliwość sprawdzenia na swoim koncie czy znalazł się na liście zakwalifikowanych lub niezakwalifikowanych.
 4. Od 12 sierpnia 2022 roku do 22 sierpnia 2022 roku do godziny 15:00 składanie oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o wyniku egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały złożone wcześniej.
  Kandydaci do szkół prowadzących kształcenie zawodowe dostarczają również  zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych. W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 19 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 23 września 2022 r.
 5. 23 sierpnia 2022 roku - ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym.
Powrót na początek strony