Rekrutacja do przedszkoli. Ważne terminy dla rodziców

7 marca rozpocznie się rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie Miasta Kielce na rok szkolny 2022/2023. Rodzice będą mogli wybrać dowolną liczbę placówek. Znów będą trzy możliwości składania dokumentów.

07.03.2022 r. – 11.03.2022 r. do godz. 15:00 – odbywa się potwierdzanie woli przez rodziców dzieci, już uczęszczających do przedszkola, o dalszym korzystaniu z usług tej samej jednostki.

14.03.2022 r. – 22.03.2022 r. do godz. 15:00 – przyjmowanie podań od rodziców po raz pierwszy zapisujących dziecko do danego przedszkola/szkoły. Dane dziecka należy wprowadzić do systemu za pomocą Internetu wypełniając umieszczony na stronie http://kielce.formico.pl (logowanie się na stronie możliwe będzie od 14.03.2022 r. do 22.03.2022 r.) wniosek, który po wypełnieniu należy wydrukować i dostarczyć do placówki, która została wybrana na pierwszej pozycji, w celu zatwierdzenia. Wniosek będzie można również złożyć, podpisując go w systemie przez profil zaufany (w takim przypadku nie będzie już potrzeby osobistego dostarczania wniosku), a także wysyłając na email placówki pierwszego wyboru skan podpisanego wniosku i oświadczeń.

Zgodnie z uchwałą nr VII/78/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 21 lutego 2019r., rodzic może wybrać dowolną liczbę placówek.

11.04.2022 r. do godziny 15:00 – podanie do publicznej wiadomości (poprzez wywieszenie list w placówkach, a także po zalogowaniu się na swoje konto w systemie) listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

11.04.2022 r. – 20.04.2022 r. do godziny 15:00 – potwierdzanie przez rodziców dzieci nowoprzyjętych woli korzystania z usług danej placówki, do której zakwalifikowało się dziecko.

Brak złożenia takiego potwierdzenia będzie skutkował nieprzyjęciem dziecka do danej placówki.

21.04.2022 r. do godziny 12:00 – podanie do publicznej widomości (poprzez wywieszenie list w placówkach) listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danej placówki.

Zgodnie z ustawą prawo oświatowe (art. 131), do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. Zgodnie z ustawą o ewidencji ludności - Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy polegający na zameldowaniu się – zgodnie z rodzajem pobytu w danym miejscu – na pobyt stały bądź czasowy.

Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej na terenie danej gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gmina dysponuje nadal wolnymi miejscami.

W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023 obowiązują:

­• kryteria określone w ustawie prawo oświatowe tzw. kryteria ustawowe,
­• kryteria ustalone przez Radę Miasta Kielce uchwałą nr XLIX/1107/2017 z dnia 7 grudnia 2017r. oraz uchwałą nr XXV/454/2020 z dnia 16 stycznia 2020r.

Wszystkie szczegóły dotyczące liczby punktów przypisanych każdemu kryterium można znaleźć w na stronie www.kielce.eu w zakładce Dla Mieszkańca/Załatw Sprawę/Edukacja.  

 

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Rozmiar
1. adresy email.docx DOCX 18.91 KB
2. karta kontynuacji 2022.doc DOC 64 KB
Powrót na początek strony