Przygotowania do nowych inwestycji drogowych

Miejski Zarząd Dróg informuje, że od wtorku, 20 lutego firma STRABAG rozpocznie prace przygotowawcze do rozbudowy ul. Klonowej oraz przebudowy ul. J. Piłsudskiego i ul. Orląt Lwowskich wraz ze skrzyżowaniem bp. Jaworskiego z ul. J. Piłsudskiego i G. Zapolskiej. Prace polegać będą na zabezpieczeniu drzew przeznaczonych do adaptacji oraz usunięciu tych, które kolidują z projektowaną infrastrukturą.

To część kolejnych dużych inwestycji drogowych, które poprawią komunikację w Kielcach. Miasto pozyskało na ten cel środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Oba wymienione przedsięwzięcia poddawane były szerokim konsultacjom społecznym, w czasie których mieszkańcy szczególny nacisk położyli na ochronę istniejącej zieleni.

– Wsłuchując się w głosy mieszkańców w istotny sposób zmodyfikowaliśmy z wykonawcą pierwotne koncepcje, przez co wycinka została ograniczona do absolutnego minimum – mówi wiceprezydent Bożena Szczypiór. - Przewidzieliśmy także przesadzenia drzew oraz nasadzenia kompensacyjne – dodaje.

W ramach prac przygotowawczych na ulicy Klonowej zostaną usunięte 23 drzewa kolidujące z inwestycją (pierwotnie planowano 48) oraz 10 drzew ze względu na zły stan fitosanitarny. Do przesadzenia zakwalifikowano 4 drzewa. W ramach działań kompensacyjnych zostanie nasadzonych 17 nowych klonów oraz 801 m² krzewów.

W przypadku przebudowy ulic J. Piłsudskiego i Orląt Lwowskich wraz ze skrzyżowaniem ul. bp. Jaworskiego z ul. J. Piłsudskiego i G. Zapolskiej w związku z kolizją z projektowaną infrastrukturą do usunięcia przewidziano 31 drzew, 9 zakwalifikowano do przesadzenia. Zachowanych zostanie 49 drzew. Ze względu na zagospodarowanie terenu, duże różnice terenowe (nachylenie skarpy) nie było miejsca na wprowadzenie dodatkowych nasadzeń w pasie drogowym. 

Przebudowa ul. Orląt Lwowskich i J. Piłsudskiego oraz skrzyżowania ul. bp. Jaworskiego z ul. Piłsudskiego i G. Zapolskiej rozpocznie się w pierwszej połowie bieżącego roku.

Opis planowanych inwestycji dostępny jest pod galerią zdjęć. 

Opis planowanych inwestycji:

Rozbudowa ulicy Klonowej na odcinku od ul. Orkana do ul. Turystycznej

Inwestycja zakłada rozbudowę ulicy Klonowej na odcinku ok. 600 m, budowę dróg gminnych 19KDD i 11KDD, budowę ronda turbinowego na skrzyżowaniu ul. Klonowej z ul. Orkana oraz ronda u zbiegu ul. Klonowej z ulicą 18 KDD. Przewidziano ponadto rozbudowę skrzyżowania ul. Klonowej z ul. Turystyczną, budowę i przebudowę dróg manewrowych, chodników, dróg dla rowerów, zjazdów indywidualnych i publicznych.

W ramach przedsięwzięcia zakłada się także przebudowę przystanków komunikacji miejskiej wraz z wiatami autobusowymi oraz odwodnienia drogi. Ponadto pojawi się nowe oświetlenie uliczne oraz mała architektura, czyli ławki, stojaki na rowery oraz kosze na śmieci. Przewidziano również budowę kanału technologicznego.

Rozbudowa ulicy Klonowej upłynni ruch w obszarze wzmożonych inwestycji mieszkaniowych wielorodzinnych, usprawni funkcjonowanie komunikacji zbiorowej oraz przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu.  

Rozbudowa ul. Orląt Lwowskich i ul. Piłsudskiego wraz z rozbudową skrzyżowania ul. bp. Jaworskiego z ul. J. Piłsudskiego i G. Zapolskiej 

W ramach przedsięwzięcia przebudowana zostanie ulica Orląt Lwowskich oraz ul. J. Piłsudskiego na odcinku 480 m. Inwestycja przewiduje budowę chodników, stanowisk postojowych, zjazdów publicznych i indywidualnych, pasa ruchu dla rowerów do jazdy pod górę na ul. J. Piłsudskiego, przebudowę istniejącego przystanku autobusowego. Założono ponadto przebudowę odwodnienia drogi oraz oświetlenia ulicznego.  

Skrzyżowanie ul. bp. Jaworskiego z J. Piłsudskiego i G. Zapolskiej zaprojektowano jako skanalizowane czterowlotowe, przewidziano budowę sygnalizacji świetlnej, chodników, dróg dla rowerów, przejazdów rowerowych, oświetlenia ulicznego, a także budowę odwodnienia i kanału technologicznego.

Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa stanu technicznego, parametrów skrzyżowania, zastosowane rozwiązania poprawią jego czytelność, poprawi się także dostępność komunikacyjna oraz dojazd dla mieszkańców.   

Powrót na początek strony