Przed nami sesja budżetowa Rady Miasta Kielce

W najbliższy czwartek 15 grudnia, odbędzie się sesja budżetowa Rady Miasta Kielce. Radni rozpoczną obrady o godz. 9.00 w Sali Konferencyjnej Rady Miasta Kielce im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek 1.

Planowany porządek sesji przedstawili podczas spotkania z dziennikarzami przewodniczący Jarosław Karyś oraz wiceprzewodniczące Joanna Winiarska i Katarzyna Czech-Kruczek. Głównym punktem najbliższej sesji będzie rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2023 rok.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Omówienie porządku obrad.

3. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2022 – 2045;

2) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2022 rok;

3) projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.

5. Rozpatrzenie projektu budżetu Miasta Kielce na 2023 rok:

1) przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2023 – 2045;

2) przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2023 r.;

3) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2045 Miasta Kielce;

4) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2023 rok;

5) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Kielce na 2023 rok;

6) przedstawienie opinii Komisji Finansów Publicznych na temat przedłożonych uchwał;

7) debata (w tym wystąpienia klubowe z zachowaniem pierwszeństwa w ich przedstawianiu);

8) podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2023 – 2045;

9) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2023 r.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Kielce na lata 2023-2026.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce w 2023 roku.

8. Zatwierdzenie planu kontroli i planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kielce na rok 2023:

1) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kielce na 2023 r.;

2) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kielce na 2023 r..

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania, wysokości i otrzymywania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących Radnym Rady Miasta Kielce.

10. Informacja Prezydenta Miasta Kielce o pracy między sesjami.

11. Interpelacje i zapytania Radnych.

12. Sprawy różne i wolne wnioski.

13. Zamknięcie obrad.

Powrót na początek strony