Projekty Kielc na blisko 100 mln euro ujęte w Kontrakcie Programowym dla Województwa Świętokrzyskiego

Pobudzenie gospodarcze miasta, podwyższenie jakości kształcenia młodzieży oraz wzmocnienie walorów krajoznawczych i turystycznych Kielc. To najważniejsze cele projektów zgłoszonych przez władze miasta, które znalazły się na liście 38 kluczowych zadań do realizacji, w ramach Kontraktu Programowego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021-2027.

Dokument został w miniony wtorek, 1 lutego, zatwierdzony przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Na jego mocy do naszego regionu trafi w sumie 1 mld 403 mln euro, przy czym ponad 1 mld euro zostanie przeznaczony na tzw. „projekty twarde” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a pozostała część na „projekty miękkie”, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ważne miejsce w Kontrakcie Programowym zajmują zadania priorytetowe, czyli te, które mają szczególne znaczenie dla rozwoju województwa świętokrzyskiego. Łącznie jest ich 38, w tym 6 zgłoszonych przez władze Kielc.

- Zależało nam, by były to zadania, które pozwolą na zrównoważony rozwój Kielc. Dlatego zgłosiliśmy projekty, które mają pobudzić miasto gospodarczo, zwiększyć jakość edukacji młodych mieszkańców, ale także wzmocnić nasze walory krajoznawcze i turystyczne. Chcielibyśmy również zrewitalizować kolejny fragment śródmieścia Kielc, czyli Plac Wolności - podkreśla Bogdan Wenta, prezydent Kielc.

Łączna wartość wszystkich priorytetowych projektów Miasta Kielce, ujętych w Kontrakcie Programowym, to blisko 100 mln euro (łącznie z zadaniem, które będzie realizowane w ramach Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego i dotyczy ono kilkunastu gmin). Dofinansowanie ze środków unijnych to ponad 72,5 mln euro.

 

Projekty Miasta Kielce uwzględnione w Kontrakcie Programowym, planowane do realizacji przy współfinansowaniu środkami z programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego:

  1. Rozbudowa zespołu Inkubatorów Technologicznych KPT – Budowa Inkubatora California Inc.

Wartość całkowita: 30 978 250 euro, dofinansowanie: 15 489 125 euro

Przedsięwzięcie polegające na budowie nowego inkubatora przysłuży się poprawie warunków do rozwoju przedsiębiorstw i pomoże w ożywieniu gospodarczym regionu. Powstaną nowoczesna biura, laboratoria.

 

  1. Rozwój błękitno-zielonej infrastruktury w mieście Kielce – kompleksowe zagospodarowanie Doliny Silnicy w Kielcach.

Wartość całkowita: 6 638 196 euro, dofinansowanie: 5 642 467 euro

Zadanie zakłada zagospodarowanie terenu zieleni wzdłuż rzeki Silnica na odcinku od al. IX Wieków Kielc do ul. Jesionowej, ze szczególnym uwzględnieniem terenu objętego koncepcją przestrzenno-funkcjonalną i widokową.

 

  1. Ochrona bioróżnorodności na terenie miasta Kielce (3 zadania)

Wartość całkowita: 14 161 485 euro, dofinansowanie: 12 037 262 euro

► Ochrona i rewaloryzacja Parku Staszica w Kielcach - Zadanie zakłada rewaloryzację zabytkowego parku, polegającą na wymianie istniejących nawierzchni asfaltowych na wodoprzepuszczalne nawierzchnie z kruszywa, wymianie małej architektury, zwiększeniu powierzchni biologicznie czynnej, oraz wprowadzeniu nowej roślinności.

► Zagospodarowanie części północnej Ogrodu Botanicznego w Kielcach - Projekt obejmuje zagospodarowanie północnej części Ogrodu Botanicznego w Kielcach o powierzchni ok. 3 ha. W ramach projektu planuje się budowę obiektów kubaturowych, stanowiących kluczową infrastrukturę służącą ochronie ex situ różnorodności biologicznej oraz edukacji. Powstaną szklarnia ekspozycyjna (np. palmiarnia), ośrodek edukacyjno-wystawienniczy, infrastruktura techniczna towarzysząca w tym sieci infrastruktury technicznej (energia, gaz, sieć wod-kan), parking, drogi dojazdowe oraz ciągi piesze, zagospodarowana zostanie przestrzeń zielona – nasadzenia materiału roślinnego, stworzenie ogrodu sensorycznego, ogrodu edukacyjnego dla dzieci oraz instalację małej architektury ogrodowej.

► Zagospodarowanie terenów cennych przyrodniczo, administrowanych przez Geonaturę Kielce dla wzmocnienia marki terytorialnej Światowego Geoparku UNESCO - Planowana jest realizacja trzech działań inwestycyjnych związanych z terenami przyrodniczo- cennymi, w tym rezerwatami przyrody, administrowanymi przez jednostkę podległą Gminie Kielce – Geonaturę Kielce i położonych na obszarze Geoparku Świętokrzyskiego, posiadającego status Światowego Geoparku UNESCO. Działanie 1 obejmuje budowę ścieżki edukacyjnej w zachodniej części rezerwatu ,,Wietrznia’’. Działanie 2 to Budowa Centrum Edukacji Klimatycznej ,,Kadzielnia’’ wraz z zagospodarowaniem rezerwatu przyrody ,,Kadzielnia’’ i jego najbliższego otoczeni, zaś Działanie 3 obejmuje budowę infrastruktury turystycznej na obszarze cennym przyrodniczo ,,Ślichowice’’.

 

  1. Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Langiewicza 18 w Kielcach

Wartość projektu: 4 868 011 euro, dofinansowanie 4 137 809 euro.

Przedmiotem projektu jest budowa nowego kompleksu budynków dydaktyczno-warsztatowych wraz z wyposażeniem oraz budowa ciągów komunikacyjnych wokół szkoły i zagospodarowanie terenu. Projekt rozbudowy i przebudowy Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kielcach, przy ul. Langiewicza, o warsztaty szkolne  przewiduje stworzenie obiektu funkcjonalnie powiązanego z istniejącym budynkiem szkoły.

  

  1. Realizacja strategii terytorialnej Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

Wartość projektu: 31 519 362 euro, dofinansowanie: 26 791 458 euro.

Projekty zintegrowane planowane do realizacji w ramach alokacji dla ZIT dotyczyć będą wykorzystania dziedzictwa przyrodniczo – kulturowego na obszarze Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. Szczegółowa lista projektów zintegrowanych będzie stanowić Załącznik do Strategii ZIT KOF. Przypomnijmy, że Kielecki Obszar Funkcjonalny, oprócz Kielc, tworzy także dwanaście pobliskich gmin.

 

  1. Realizacja Gminnego Planu Rewitalizacji dla miasta Kielce

Wartość projektu: 10 067 931 euro, dofinansowanie: 8 557 741 euro.

Przedmiotem projektu jest zmiana zagospodarowania Placu Wolności z parkingu na ogólnodostępną przestrzeń publiczną, pełniącą funkcje miejsca spotkań, rozrywki, kultury i wypoczynku. Działania rewitalizacyjne na wskazanym obszarze obejmą: stworzenie przestrzeni publicznej przyjaznej dla pieszych i rowerzystów, nasycenie przestrzeni placu nowymi funkcjami kulturalnymi, rozrywkowymi, edukacyjnymi, organizacją wydarzeń i imprez masowych, przyciągających mieszkańców i gości, wprowadzenie strefy uspokojonego (ograniczonego) ruchu kołowego wraz z budową podziemnego parkingu pod płytą Placu Wolności, który uporządkuje aktualną  organizację ruchu w śródmieściu.

Powrót na początek strony