Projekt "Zjednoczeni poprzez trudną historię"

W dniach 14 - 19 września 2010 w Kielcach odbywał się zorganizowany przez Referat Współpracy z Zagranicą projekt zatytułowany "Zjednoczeni poprzez trudną historię" skierowany do młodzieży z miast partnerskich Kielc. Projekt kładł szczególny nacisk na pogłębianie relacji partnerskich, budowanie przyjaźni na bazie pozytywnych doświadczeń. Spotkania zakładały szczerą, odważną rozmowę o naszej wspólnej, często tragicznej, europejskiej przeszłości.

Uczestnikami wydarzenia, trwającego sześć dni, była zainteresowana historią młodzież szkolna z Kielc i zaproszonych miast Gotha, Winnica, Budapeszt Csepel i Bacau, która przygotowała ciekawostki historyczne dotyczące śladów współpracy, walki i braterstwa broni pomiędzy narodami polskim, niemieckim, rumuńskim, węgierskim, ukraińskim. Kielce reprezentowali uczniowie VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego.

Oprócz prezentacji, dyskusji i wykładów (przykładowe tematy: "Historyczne symbole miast jako sztandarowe produkty turystyczne", "Rola lokalnej historii w życiu społeczeństwa i jednostki", "Niejednoznaczne postaci historyczne - dla jednych bohaterowie dla innych oprawcy"), młodzież wyjechała w teren w poszukiwaniu śladów i pamiątek historycznych łączących nasze narody.

W lutym b.r. Urząd Miasta złożył wniosek o przyznanie środków z budżetu Komisji Europejskiej w ramach programu „Europa dla Obywateli”, działania „Aktywni obywatele dla Europy”. Projekt został zakwalifikowany do dofinansowania w obszarze Partnerstwo miast (town-twinning).

Town Twinnig to ruch, który narodził się w Europie krótko po II wojnie światowej. Z początku, porozumienia partnerskie podpisywały głównie miasta, z czasem sieć kontaktów rozszerzyła się na gminy miejskie. Z często nieoficjalnych kontaktów między mieszkańcami, szkołami czy przedsiębiorstwami, rodziła się współpraca zawiązywana na szczeblu oficjalnym, dla której podstawę stanowiły dokumenty o partnerstwie (w postaci listów intencyjnych, umów o partnerstwie i wzajemnej współpracy, czy też umów o ustanowieniu kontaktów). Ideą integracji europejskiej jest współpraca kulturalna, gospodarcza i informacyjna realizowana nie tylko na poziomie samorządowym, ale przede wszystkim na szczeblu lokalnym – poprzez zaangażowanie mieszkańców.

Europa dla Obywateli 2007-2013 jest Programem promującym aktywne obywatelstwo europejskie w kontekście zaangażowania obywateli w proces integracji europejskiej. Ustanowiony decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w grudniu 2006 roku Program wprowadził ramy prawne mające na celu wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz jednostek samorządów lokalnych pierających proces integracji w Europie.

Zobacz na www.itv.kielce.eu

Powrót na początek strony