Projekt Budżetu Miasta Kielce na 2021r.

Zapraszamy do zapoznania się z ogólną charakterystyką Projektu Budżetu Miasta Kielce na 2021 rok.Projekt Budżetu Miasta Kielce na 2021 rok skonstruowany został na podstawie parametrów makroekonomicznych założonych przez Ministerstwo Finansów do projektu Budżetu Państwa na rok 2021 oraz innych rządowych dokumentów programowo - strategicznych, jak również z wykorzystaniem historycznych danych Miasta Kielce.

Trudna, choć obecnie stabilna sytuacja budżetu Miasta Kielce wynika z trwającego stanu pandemii, jak również z zaplanowanych w latach poprzednich zbyt optymistycznie dochodów (m.in. z wpływu z podatków od nieruchomości, gruntów w Obicach) oraz z konieczności zaciągania zobowiązań kredytowych celem finansowania inwestycji podjętych jeszcze w latach poprzednich.

Projekt budżetu na rok 2021 został przygotowany przy trudnej do przewidzenia przyszłej sytuacji makroekonomicznej kraju, w dobie panującej pandemii, której skutki finansowe nie są obecnie możliwe do przewidzenia.

 


Ogółem Budżet wg Projektu zamyka się kwotą                  1.586.857.610 zł

Dochody                                                                        1.460.400.086 zł

Wydatki                                                                         1.565.907.772 zł

Deficyt                                                                             105.507.686 zł


 

Wskaźniki wymagane ustawami są zgodne z art. 243 ustawy o finansach publicznych (Dz.U.2019.0.869), nadwyżka bieżąca zgodna jest z art. 242 ustawy o finansach publicznych (Dz.U.2019.0.869).

Poziom dochodów ogółem zaplanowanych na 2021 rok utrzymuje się na poziomie porównywalnym do przewidywanego planu 2020 roku.

Na dochody bieżące składają się głównie: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (PIT i CIT), subwencja, w tym w szczególności część przeznaczona na cele oświatowe, dotacje na zadania własne i zlecone, a przede wszystkim na szeroko rozumianą pomoc społeczną, dochody z podatku od nieruchomości i opłat lokalnych.

Dochody majątkowe przewidziane w budżecie to głównie środki finansowe pochodzące z płatności w ramach środków europejskich.

W stosunku do 2020 roku, projekt zakłada spadek dochodów o ponad 18,9%. Jest to związane z kończącą się perspektywą finansową Unii Europejskiej na lata 2014-2020 oraz finalizowaniem podjętych przez miasto do realizacji zadań współfinansowanych z budżetu UE.

Wpływy z innych źródeł, podobnie jak w latach ubiegłych, zależeć będą od koniunktury gospodarczej na rynku i zamożności mieszkańców, ponieważ dotyczą sprzedaży nieruchomości, lokali, mieszkań komunalnych i innych.

Budżet Miasta Kielce na 2021 rok przygotowany został w taki sposób, aby w pierwszej kolejności zagwarantować wykonanie wszystkich obowiązkowych zadań wynikających z Ustawy o samorządzie gminnym, a w miarę posiadanych zasobów finansowych również tych nieobowiązkowych, na porównywalnym do 2020 roku poziomie jakościowym.

Zaplanowane na 2021 rok wydatki oparte są na założeniach zakładających wprowadzenie określonych zmian w strukturze oświaty w mieście np. włączenia przedszkoli do szkół podstawowych, stopniowej centralizacji obsługi placówek oświatowych, centralizacji zakupów czy optymalizacji wykorzystania posiadanych zasobów.

Propozycje założonych powyżej zmian mają na celu ograniczenie negatywnego wpływu na budżet, spowodowanego brakiem wystarczających środków przekazywanych przez budżet centralny na realizację zadań oświatowych, tj. wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli, dotacji dla szkół niepublicznych. Niewystarczające środki na powyższy cel w coraz większym stopniu obciążają budżet Miasta Kielce.

W projekcie ujęto wydatki na ochronę zdrowia, a w szczególności na finansowanie przyjętych do realizacji programów bezpłatnych szczepień przeciwko meningokokom, ospie wietrznej (dotyczy dzieci, które nie uczęszczają do przedszkoli), grypie, jak również nowego programu in vitro. W projekcie zaproponowany został także bon żłobkowy.

W przypadku wydatków na pomoc społeczną, ich udział w strukturze wydatków bieżących od lat jest wysoki. Liczba osób potrzebujących wsparcia, nie tylko finansowego, rośnie z roku na rok. Ponadto wprowadzane są nowe zadania dla samorządów z zakresu opieki nad ludźmi starszymi, chorymi, gdzie nie zawsze przekazywane są na ten cel wystarczające środki finansowe.

Miasto kieruje pomoc do najbardziej potrzebujących, nie ograniczając się tylko do zadań obowiązkowych. Przykładem są wydatki na utrzymywanie klubów seniora, mieszkań chronionych dla osób starszych, mieszkań aktywizujących dla osób starszych, mieszkań interwencyjnych itd.

W strukturze wydatków bieżących znaczący udział utrzymują wydatki na transport i łączność, w tym koszty wykonanych kilometrów przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego oraz wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska, zwłaszcza po ostatnich zmianach w obrębie regulacji prawnych. Ponadto istotną pozycją w budżecie wydatków są dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury.

Podobnie jak w roku poprzednim, w budżecie Miasta zarezerwowane zostały środki  na budżet obywatelski.

Przed nami kolejny rok europejskiej perspektywy finansowej. Wiele inwestycji już się rozpoczęło, inne są w trakcie procedury przetargowej lub też w fazie kończących się prac wykonawczych. Wydatki majątkowe kształtują się na poziomie ok. 224 mln zł i są zbieżne z kończącą się perspektywą unijną w 2020 r. Miasto Kielce w kolejnych latach będzie przygotowywać się dokumentacyjnie do pozyskiwania środków zewnętrznych z Unii Europejskiej i programów rządowych.

Inwestycje wieloletnie podzielone są na współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej (ok 61,6% ogółu wydatków majątkowych) oraz finansowane wyłącznie z budżetu Miasta.

W polityce miasta od lat priorytetem jest poprawa sieci dróg lokalnych, z uwagi na jej wpływ na podniesienie jakości życia i atrakcyjność inwestycyjną obszarów objętych siecią infrastruktury drogowej. Największa część zaplanowanych do poniesienia w przyszłym roku wydatków majątkowych dotyczy głównie infrastruktury drogowej, jak np. realizacja zadania pn.: „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 - poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej”.

W grupie inwestycji wieloletnich na uwagę zasługuje również kontynuacja projektu Centrum Kształcenia Zawodowego, a także budowa nowej siedziby Teatru Lalki i Aktora „Kubuś”.

W przypadku inwestycji finansowanych bez udziału środków europejskich, zwrócić uwagę należy na powstający kolejny etap realizacji budynków socjalnych przy ul. 1 Maja, a także program wymiany pieców, tzw. „kopciuchów” na ekologiczne źródła ciepła, cieszący się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców.

Zgodnie z przyjętą polityką Miasta, wydatki majątkowe w pierwszej kolejności finansowane są z nadwyżki operacyjnej, a dopiero później kredytem inwestycyjnym. Plan wydatków majątkowych na 2021 rok przygotowany został z uwzględnieniem faktu kończącej się perspektywy unijnej, jak również bierze pod uwagę ograniczone możliwości miasta w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji (kredyty, obligacje).

Stan zadłużenia kształtuje się na poziomie ok 1.130 mln zł i stanowi 77,4% w stosunku do dochodów planowanych na 2021 r.

Na poziom zadłużenia w roku 2021 oraz na możliwości inwestycyjne Miasta wpływ mają zaplanowane do sprzedaży w latach poprzednich grunty w Obicach, których sprzedaż okazała się w obecnym stanie prawnym niemożliwa do realizacji. W związku z trwającymi pracami nad uregulowaniami prawnymi przedmiotowych gruntów przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta, planowany termin ich zbycia został przesunięty.

Powrót na początek strony