Program "Peryferia" - podsumowanie spotkań z mieszkańcami Kielc

PROGRAM "PERYFERIA" PODSUMOWANIE - POBIERZ [PDF]

 

Szanowni Mieszkańcy Miasta Kielce,

Przedstawiam do publicznej wiadomości skrótowy wyciąg z pierwszego etapu analiz postulatów zgłoszonych przez Mieszkańców w trakcie cyklu konsultacyjnych spotkań w ramach tzw. Programu „Peryferia” - tj. szacunkową wycenę głównych zgłoszonych przedsięwzięć.

Założeniem i podstawową motywacją programu jest wyrównanie jakości życia w peryferyjnych obszarach Miasta Kielce w odniesieniu do Śródmieścia oraz spowodowanie, aby mieszkańcy tych obszarów w większym stopniu poczuli się beneficjentami rozwoju cywilizacyjnego. W okresie od 16 lipca 2019 r. do 9 stycznia 2020 r. odbyliśmy 7 spotkań w poszczególnych obszarach, tj. kolejno w: Posłowicach, Ostrogórce, Białogonie, Niewachlowie, Zagórzu, Dąbrowie i Dyminach, w celu zidentyfikowania najważniejszych potrzeb zdaniem samych mieszkańców. Jak można było się spodziewać, większość postulatów dotyczy budowy i modernizacji (remontów, rozbudowy) rozmaitego rodzaju infrastruktury, choć w zgłoszonych pakietach są także liczne wnioski o innym charakterze (m.in. działania społeczne, bezpieczeństwo, kultura, transport, środowisko itp.).

Dla czytelności, na tym etapie prezentujemy jedynie listę głównych przedsięwzięć wraz z szacunkową wyceną i podsumowaniem odrębnie dla każdego z ww. obszarów - na stronie internetowej Urzędu Miasta zamieszczamy także protokoły z odbytych spotkań wraz ze sporządzonymi syntetycznymi zestawieniami wszystkich wniosków.

Od ostatniego spotkania z mieszkańcami wykonaliśmy szereg ważnych, niezbędnych czynności - poza prezentowaną wyceną dysponuję także przygotowanymi przez służby miejskie analizami poszczególnych postulatów pod kątem proceduralnym (dokumentacja, konieczne postępowania administracyjne, przetargi itp.) oraz możliwych harmonogramów czasowych ich fizycznej realizacji. Są to dane wymagające teraz głębokiej weryfikacji pod kątem możliwości finansowych miasta i rozpisania ich na osi czasu - zostaną one Państwu niezwłocznie przedstawione po zakończeniu tego aktualnie trwającego procesu.  

Szacunkowy koszt realizacji całości wyspecyfikowanych głównych postulatów infrastrukturalnych wynosi ponad 385 mln zł – jest to kwota bardzo duża, ale jestem głęboko przekonany, że przy uważnym przyjęciu harmonogramu realizacji poszczególnych przedsięwzięć, w korelacji z Wieloletnią Prognozą Finansową miasta, samorząd kielecki jest w stanie większość z tych przedsięwzięć zrealizować i przeobrazić zmianę „peryferyjnej” rzeczywistości na lepszą, ku zadowoleniu i dobrobytowi  mieszkańców.

Zapewniam, że jednym z głównych celów obecnej władzy samorządowej jest zrealizowanie możliwie dużej ilości wnioskowanych przedsięwzięć jeszcze w tej kadencji, a dla wymagających tzw. „horyzontu czasowego” ustalenie i uruchomienie kolejności działań (np. planistycznych) – dlatego do konstrukcji Programu „Peryferia” podchodzimy w sposób kompleksowy, odpowiedzialny, długofalowy oraz przede wszystkim rzeczowy i konkretny, a nie „akcyjny” w imię doraźnych korzyści politycznych czy wizerunkowych.

 

Z wyrazami szacunku

Prezydent Miasta Kielce
Bogdan Wenta          

 

PROGRAM "PERYFERIA" PODSUMOWANIE - POBIERZ [PDF]

Powrót na początek strony