Program „Moja Woda”. Dotacje na zbieranie deszczówki z WFOŚiGW

Rozpoczął się nabór wniosków do programu „Moja Woda” prowadzony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Program przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, na których znajduje się budynek mieszkalny, jednorodzinny.

W programie dofinansowaniu podlega: zakup, dostawa, montaż, budowa, rozbudowa, lub uruchomienie instalacji:

1) do zbierania wód opadowych lub roztopowych z powierzchni nieprzepuszczalnych nieruchomości, tj. z dachów, chodników, podjazdów (np. łapacze, wpusty, osadniki rynnowe, odwodnienie liniowe, przewody odprowadzające  wody opadowe bez rynien i rur spustowych),

2) do magazynowania wód opadowych w zbiornikach (np. szczelne zbiorniki podziemne i naziemne)
o sumarycznej pojemności minimum 2 m3,

3) do retencjonowania wód opadowych, w tym roztopowych w gruncie (np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, skrzynki rozsączające, zbiorniki otwarte),

4) do retencjonowania wód opadowych, w tym roztopowych na dachach – „zielone dachy” (warstwa drenażowa) bez kosztów nasadzeń,

5) do wykorzystywania retencjonowanych wód opadowych lub roztopowych (np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody z istniejącego/nowobudowanego w ramach inwestycji zbiornika).

Zainteresowani mogą ubiegać się o dotację do 80% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia i nie więcej niż 6 000,00 zł na jedno przedsięwzięcie.

Więcej informacji pod adresem http://www.wfos.com.pl/dla-beneficjentow/program-moja-woda/423-nabor/1264-nabor-wnioskow-dla-zadan-wpisujacych-sie-w-program-priorytetowy-moja-woda-na-lata-2020-2024 oraz infolinia programu Moja Woda tel. 41 333 59 16.

Powrót na początek strony