Pozytywna decyzja Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach uznała ważność uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2021-2045, która została podjęta przez Radę Miasta na sesji w dniu 11 lutego 2021 roku, poprzez pozytywne zaopiniowanie planowanej kwoty długu Miasta Kielce ujętej w WPF.

Przedstawiona w WPF prognoza kwoty długu obejmuje zobowiązania zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia oraz podlegające spłacie w okresie objętym prognozą.

Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały RIO z dnia 22 lutego 2021 roku: „w ocenie Składu Orzekającego założenia przyjęte w latach 2021-2045 w WPF (w tym w szczególności dotyczące zaplanowanych w latach 2021-2028 rozchodów i dochodów ze sprzedaży majątku) wskazują na to, że spełnione zostaną wymogi określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych przy uwzględnieniu treści art.244 w/w ustawy”.

Powrót na początek strony