Pierwsze posiedzenie Społecznej Rady Kultury

We wtorek, 5 kwietnia, w godz. 11.00 - 13.00, w Sali Konferencyjnej im. Stefana Artwińskiego w Urzędzie Miasta Kielce, Rynek 1, odbędzie się pierwsze posiedzenie Społecznej Rady Kultury, którą powołał Prezydent Kielc. Trzynastoosobowy zespół konsultacyjny, doradczy, opiniodawczy i inicjatywny został wybrany spośród kandydatów zgłoszonych przez m.in. stowarzyszenia, fundacje, związki i instytucje kultury oraz radnych.

Skład Społecznej Rady Kultury: prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak, dr h.c., prof. dr hab. Krzysztof Bracha, dr hab. Marzena Marczewska, prof. UJK, dr Paweł Ramiączek, prof. SAN, dr Jan Główka, Alicja Obara, Aneta Czaban, Piotr Litwin, Łukasz Sobieraj, Jacek Rudnicki, Andrzej Dąbrowski, Tomasz Bator, Tomasz Rowiński.

Na pierwszym posiedzeniu Rada dokona wyboru Przewodniczącego i jego Zastępcy ze swojego grona. Wybór Prezydium następuje zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Rady, w głosowaniu jawnym. Prezydent Miasta Kielce Bogdan Wenta poprowadzi obrady do czasu wyboru Przewodniczącego Rady. Na posiedzeniu obecni będą również zastępca Prezydenta Kielc Marcin Chłodnicki oraz dyrekcja Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu UM Kielce.

Do zadań Rady należy m.in. inicjowanie działań i przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie kultury wśród mieszkańców, podejmowanie działań zmierzających do usprawnienia współpracy pomiędzy podmiotami działającymi w obszarze kultury, integracji i aktywizacji środowisk oraz wspierania inicjatyw służących upowszechnianiu i rozwojowi kultury. Zadaniem Rady będzie również promowanie wydarzeń artystycznych i twórców oraz współpraca z Komisją Edukacji i Kultury Rady Miasta Kielce, w celu wypracowania nowych form i metod działalności kulturalnej.

Członkowie Rady wykonują swoje funkcje społecznie, a za udział w jej pracach nie otrzymują wynagrodzenia. Rada działa na podstawie przyjętego przez siebie Regulaminu zaakceptowanego przez Prezydenta Miasta Kielce.

Powrót na początek strony