Pierwsze konsultacje "rewitalizacyjne" dobiegają końca

Do 17 listopada trwają konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Kielce w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w związku z przystąpieniem Miasta Kielce do prac nad uchwaleniem dokumentu, jakim jest Gminny Program Rewitalizacji. Otwarte spotkanie konsultacyjne w tej sprawie odbyło się 10 listopada w Urzędzie Miasta Kielce z udziałem dyrektora Wydział Urbanistyki i Architektury Artura Hajdorowicza oraz przedstawicieli Instytutu Rozwoju Miast i Reginów z Krakowa.

Gminny Program Rewitalizacji (GPR) jest podstawowym dokumentem uchwalanym przez gminę umożliwiającym prowadzenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych na wyznaczonym obszarze przy współudziale lokalnej społeczności. Fundamentem Gminnego Programu Rewitalizacji jest szczegółowa diagnoza obszaru rewitalizacji, która ukazuje występujące na nim negatywne zjawiska społeczne, gospodarcze i przestrzenno-funkcjonalne.

Konsultacje są prowadzone do 17 listopada w następujących formach:

  • zbierania uwag w postaci papierowej;
  • zbierania uwag w postaci elektronicznej;
  • zbierania uwag ustnych;
  • badania ankietowego.

Więcej informacji o konsultacjach oraz projekt uchwały dostępne są na konsultacje.kielce.eu/konsultacje-spoleczne-rewitalizacja

Celem ogłoszonych obecnie konsultacji społecznych jest zapewnienie mieszkańcom udziału w przygotowaniu dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji oraz wymiana wiedzy, informacji, poznanie uwag i opinii dotyczących propozycji granic i sposobów wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Kielcach. Są to pierwsze w kolejności konsultacje "rewitalizacyjne" - czyli w procesie sporządzania Gminnego Programu Rewitalizacji.

Rewitalizacja jest długim procesem. Jej powodzenie zależy od nas wszystkich – mieszkańców miasta, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, placówek edukacyjnych, instytucji kultury, uczelni wyższych, urzędów.

Zapraszamy do czynnego udziału w procesie powstawania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kielce i tym samym decydowania o rozwoju swojego miasta.

Powrót na początek strony