Radni przyjęli zmiany w budżecie, nowe opłaty za śmieci oraz standardy urbanistyczne

W czwartek, 17 lutego 2022 roku odbyła się Sesja Rady Miasta Kielce. Obrady odbyły się w trybie zdalnym. W toku głosowań miejscy rajcy przyjęli szereg uchwał. Jedną z pierwszych decyzji było jednogłośne ustanowienie roku 2022 Rokiem Pamięci o Ofiarach Kieleckiego Getta. W tym roku przypada 80. rocznica zagłady kieleckiego getta.

Pieniądze na przebudowę nawierzchni ulic

Kolejne głosowanie dotyczyło zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i tegorocznym budżecie Miasta Kielce. Radni jednogłośnie byli za przyjęciem zmian w budżecie. Dzięki nim kolejne trzy miliony złotych zostaną przeznaczone na przebudowę nawierzchni miejskich ulic, pozwoli to na poprawę jakości m.in. al. Szajnowicza-Iwanowa, ulic Piekoszowskiej i Krakowskiej.

Ulgi dla inwestorów

Podczas sesji Rady Miasta Kielce przyjęte zostały dwie uchwały wprowadzające ulgi dla przedsiębiorców. Pierwsza z uchwał dotyczy zwolnienia z podatku od nieruchomości na inwestycję początkową w zakresie nowo wybudowanych budynków biurowych. Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać zwolnienia z podatku od nieruchomości na okres maksymalnie 3 lat. Uchwała dotyczy budynków o powierzchni użytkowej co najmniej 3000 m2, w których minimum 80% powierzchni stanowią pomieszczenia biurowe o wysokim standardzie.

Natomiast druga uchwała związana jest ze zwolnieniami z podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków lub ich części oraz budowli związanych z prowadzeniem działalności produkcyjnej. Przyjęcie uchwały umożliwia przedsiębiorcom uzyskanie zwolnienia z podatku od nieruchomości na okres maksymalnie 3 lat.

Lokalne standardy urbanistyczne

Radni przyjęli uchwałę z autopoprawką Prezydenta Kielc w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie miasta Kielce. Jej celem jest dostosowanie wymogów dla inwestycji mieszkaniowych do określonego w ustawie trybu wydawania pozwoleń na budowę oraz do cech lokalnej struktury funkcjonalno-przestrzennej Miasta Kielce.

Zgodnie z przyjętą uchwałą miasto będzie podzielone na trzy strefy wysokościowe:
- niższa do 7 kondygnacji nadziemnych - strefa „N” obejmuje obszar centralnej części Kielc,
- średnia do 14 kondygnacji nadziemnych – strefa „S” to południowa część miasta,
- wyższa do 21 kondygnacji nadziemnych - strefa "W" obejmuje obszar na północ od ul. Piekoszowskiej i Sandomierskiej.

Uchwały dotyczące miejskich gruntów

Radni wydali zgodę na przekazanie na rzecz Skarbu Państwa w formie darowizny, nieruchomości położonych przy ulicy Romualda Mielczarskiego i Tytusa Chałubińskiego na potrzeby 10 Świętokrzyskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej. Podczas sesji przyjęto również szereg uchwał w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Kielcach.

Plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Św. Barbary

Kolejnym punktem obrad Rady Miasta był miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE ZACHÓD - OBSZAR V.7.2 - Podkarczówka w rejonie ulicy Świętej Barbary”. Zgodnie z zapowiedziami na sesję przybyli mieszkańcy osiedla, którzy sprzeciwiają się zabudowie części wzgórza Karczówka, a także przedstawiciel właścicieli terenu.

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem zaprezentował Artur Hajdorowicz dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury UM Kielce. Plan obejmuje obszar o powierzchni 1,19 ha, położony w zachodniej części Kielc w rejonie ulicy Świętej Barbary, na południe od Wzgórza Karczówka. Zatwierdzenie tego planu miałoby bezpośredni związek z powstrzymaniem niekontrolowanej zabudowy w tym obszarze.

Podczas obrad w tej sprawie głos zabrali Bogdan Klikowicz, prezes Towarzystwa Przyjaciół Karczówki, a także Bożena Jońca, przedstawicielka mieszkańców, sprzeciwiających się zabudowie. Natomiast właścicieli terenu, którzy zabiegają o jego zabudowę reprezentował Krzysztof Wojsa.

Po wysłuchaniu argumentów za i przeciw oraz długiej dyskusji, kieleccy radni zdjęli z porządku obrad uchwałę o przyjęciu planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE ZACHÓD - OBSZAR V.7.2 - Podkarczówka w rejonie ulicy Świętej Barbary”.

Nowe stawki za odbiór odpadów

Kieleccy radni przyjęli uchwałę dotyczącą zmiany opłaty śmieciowej. Zgodnie z projektem uchwały nowa opłata za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny wyniesie 19 zł od osoby, obecnie jest to 14 zł. Natomiast w przypadku śmieci niesegregowanych nowa stawka opłaty wyniesie 38 zł za osobę zamieszkującą daną nieruchomość, obecnie jest to 28 zł.

W uzasadnieniu uchwały czytamy, że proponowana podwyżka stawek ma na celu zbilansowanie wpływów pochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z kosztami ponoszonymi przez Miasto Kielce na system gospodarowania odpadami komunalnymi.

Powrót na początek strony