Obradowała Rada Miasta Kielce

W czwartek, 16 września, w trybie zdalnym odbyła się sesja Rady Miasta Kielce.

Sesja rozpoczęła się o godzinie 9:00.

Rada Miasta Kielce zdecydowała o przyjęciu rezolucji, wzywającej sejmik województwa świętokrzyskiego do uchylenia stanowiska "w sprawie sprzeciwu wobec prób wprowadzenia ideologii LGBT do wspólnot samorządowych". Dokument poparło 14 rajców, 9 było przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu.

Kieleccy radni wyrazili również zgodę na udzielenie poręczenia kredytu bankowego spółce Korona S.A. Klub zamierza zaciągnąć zobowiązanie w wysokości 6 mln zł. Uchwała uzyskała 19 głosów za, 1 wstrzymujący. 5 rajców nie wzięło udziału w głosowaniu.

Ponadto przyjęto zmiany w uchwałach dot. powołania Młodzieżowej Rady Miasta, zmiany nazwy stacji kolejowej przy pl. Niepodległości na Kielce Główne oraz podjęto szereg uchwał dot. nieruchomości.

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Omówienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu sesji Rady Miasta Kielce, która odbyła się w dniu 22 lipca 2021 r.

4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce.

5. Informacja Prezydenta Miasta Kielce o pracy między sesjami.

6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kielce za I półrocze 2021 r.

7. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce za I półrocze 2021 r.

8. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2021 r. przez samorządowe instytucje kultury.

9. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakład opieki zdrowotnej Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Kielcach za I półrocze 2021r.

10. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) projekt nr 1 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2021-2045;

2) projekt nr 1 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2021 rok;

3) projekt nr 2 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2021-2045;

4) projekt nr 2 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2021 rok;

5) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia kredytu bankowego spółce Korona Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach;

6) projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany nazwy stacji kolejowej przy pl. Niepodległości położonej w granicach miasta Kielce;

7) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy alei Jerzego Szajnowicza-Iwanowa oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

8) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Generała Władysława Sikorskiego oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

9) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach w Osiedlu Na Stoku oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

10) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Sandomierskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

11) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Generała Romualda Traugutta oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

12) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Jeleniowskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

13) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach w rejonie ulic Heleny Modrzejewskiej i Wincentego Witosa oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (dot. cz. dz. nr 2020/3, 2020/12 - obręb 0007);

14) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Obicach gmina Morawica oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (dz. nr 655 obręb 16);

15) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Grabowcu gmina Chmielnik oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (dz. nr 148/1 - obręb 6);

16) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Grabowcu gmina Chmielnik oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (dz. nr 170/1 - obręb 6);

17) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Lisowie gmina Morawica oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (dz. nr 776/1, 776/3 - obręb 23);

18) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Grabowcu gmina Chmielnik oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (dz. nr 85/1 - obręb 6);

19) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kotlicach gmina Chmielnik oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (dz. nr 405/8 - obręb 9);

20) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Grabowcu gmina Chmielnik oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (dz. nr 82, 83, 84,129,132 - obręb 6);

21) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Obicach gmina Morawica oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (dz. nr 659 - obręb 16);

22) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Grabowcu gmina Chmielnik oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (dz. nr 386/2 - obręb 6);

23) projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy Prostej (dz. nr 317/18, obr. 0025);

24) projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego numer 7, znajdującego się w budynku położonym w Kielcach przy ulicy Wojewódzkiej 3A;

25) projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego numer 6, znajdującego się w budynku położonym w Kielcach przy ulicy Wojewódzkiej 3A;

26) projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego numer 5, znajdującego się w budynku położonym w Kielcach przy ulicy Wojewódzkiej 3A;

27) projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Kielcach Nr LV/1242/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Mała Zgoda (działki nr 413/1, 414/1, 414/2, 414/3);

28) projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Kielcach przy ulicach: Mała Zgoda i Generała Mariana Langiewicza (działki: nr 414/7, nr 414/3, nr 505/7, nr 505/6, nr 507/6);

29) projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy Planty (dz. nr 144/8);

30) projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy Bodzentyńskiej (obręb 0017, działki nr: 369/2, 370/6, 370/7);

31) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Kielce;

32) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Kielce a Gminą Piekoszów w sprawie organizacji w roku szkolnym 2020/2021 nauki religii Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej;

33) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Kielce a Gminą Piekoszów w sprawie organizacji w roku szkolnym 2020/2021 nauki religii Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w R.P.;

34) projekt uchwały w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Kielce uprawnienia w zakresie ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów użyteczności publicznej, administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach;

35) projekt uchwały w sprawie ustalenia cen maksymalnych oraz określenia strefy cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób taksówkami na obszarze Miasta Kielce.

11. Interpelacje i zapytania Radnych.

12. Sprawy różne i wolne wnioski.

13. Zamknięcie obrad.

 

Powrót na początek strony