Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych tylko do 5 stycznia

Zachęcamy do zaangażowania i wspólnego działania na rzecz Kielc. Przypominamy o naborze na członków komisji konkursowych w ramach otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Prezydenta Kielc na realizację w 2023 roku zadań własnych miasta. Dzięki pracy w komisjach możemy mieć wpływ na rozwój Kielc oraz bezstronność podejmowanych decyzji.

Celem naboru kandydatów jest stworzenie bazy reprezentantów organizacji pozarządowych oraz podmiotów pożytku publicznego, którzy będą opiniować i rekomendować jakie projekty w ramach otwartych konkursów ofert, powinny być realizowane na rzecz mieszkańców oraz naszego miasta.

Otwarte konkursy ofert ogłaszane są w następujących obszarach:

 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
 • pomocy społecznej,
 • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • ochrony i promocji zdrowia,
 • turystyki i krajoznawstwa,
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 • działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów pożytku publicznego,
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. 

Formularze można dostarczyć pocztą lub osobiście do Wydziału Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Kielce, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce,  pok. 703,  do dnia 5 stycznia  2023 r. Komplet dokumentów należy składać w kopercie oznaczonej w następujący sposób: „Zgłoszenie na kandydata do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na rok 2023”.

Formularz zgłoszeniowy

Pełna treść ogłoszenia

Powrót na początek strony