MUP zaprasza przedsiębiorców do udziału w projekcie pilotażowym ZiP – Zatrudnienie i przeszkolenie

Miejski Urząd Pracy w Kielcach zaprasza przedsiębiorców do udziału w projekcie pilotażowym, którego celem jest testowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie aktywizacji osób młodych (do 30 roku życia) z kategorii NEET. Wnioski będą przyjmowane od 7 lutego.

Katalog korzyści:

Przystępując do projektu „ZiP – Zatrudnienie i przeszkolenie" pracodawca/przedsiębiorca z terenu miasta Kielce zawiera sześciomiesięczną umowę. Dzięki niej może otrzymać:

• refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia i nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne przez okres pierwszych trzech miesięcy zatrudnienia, do maksymalnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie obowiązującego w dniu podpisania umowy (obecnie wynosi ono 3010 zł brutto),

• sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów szkolenia do wysokości maksymalnej dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu podpisania umowy (obecnie maksymalna kwota pomocy to 6020 zł),

• premię w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu podpisania umowy.

W projekcie mogą wziąć udział osoby do 30 roku życia z kategorii NEET, zarejestrowane jako bezrobotne w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach. Co ważne wnioskodawca może wskazać swojego kandydata w momencie składania dokumentów.

Projekt pilotażowy ZiP – Zatrudnienie i przeszkolenie finansowany jest w całości z rezerwy Funduszu Pracy. W grudniu 2021 roku Miejski Urząd Pracy w Kielcach pozyskał na ten cel 1 001 400 zł z programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Stabilna praca – stabilna rodzina”.

Pilotażem może być tylko takie działanie, które w przypadku powodzenia ma szansę stać się w przyszłości obowiązującym prawem, czyli trafić do ustawy regulującej politykę rynku pracy.

Projekt ZiP – Zatrudnienie i przeszkolenie odpowiada na dwa wyzwania związane z zatrudnianiem młodych osób z grupy NEET: niewielkie doświadczenie zawodowe i luki kompetencyjne.

Innowacyjne elementy projektu stanowią:

• unikatowe połączenie subsydiowanego zatrudnienia z dofinansowaniem kształcenia nowego pracownika,

• znaczna wysokość oferowanej pomocy,

• możliwość wskazania kandydata już w momencie składania wniosku,

• możliwość składania wniosków przez firmy jednoosobowe.

Skrót NEET powstał w Wielkiej Brytanii pod koniec XX wieku i oznacza osoby młode, które nie uczą się, nie pracują i się nie szkolą (od słów: not in employment, education or training). W MUP na koniec stycznia 2022 roku zarejestrowanych było 927 takich osób na 5756 ogółem. Stanowiły więc one ponad 16% wszystkich.

W pilotażu weźmie udział 40 przedsiębiorców z terenu Kielc: po 20 w 2022 i 2023 roku. Projekt realizowany jest od 1 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.

Więcej na stronie Miejskiego Urzędu Pracy

Nabór wniosków do projektu pilotażowego „ZiP- Zatrudnienie i przeszkolenie”.

Powrót na początek strony