Mieszkania chronione dla osób niepełnosprawnych

W budynku dawnej szkoły przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53, utworzone zostaną dwa mieszkania chronione dla osób niepełnosprawnych. Miasto Kielce otrzymało na ten cel rządowe dofinansowanie w wysokości 2 804 017 zł, co stanowi 80% wartości zadania. Umowę w tej sprawie z wojewodą świętokrzyskim Zbigniewem Koniuszem podpisały Bożena Szczypiór, zastępca Prezydenta Kielc oraz Magdalena Gościniewicz, dyr. Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.

Część budynku dawnej szkoły zostanie zaadaptowana na potrzeby jednego mieszkania chronionego wspieranego dla 7 osób niepełnosprawnych oraz jednego mieszkania chronionego treningowego również dla 7 osób niepełnosprawnych. Każde z mieszkań będzie mieć powierzchnię ok. 240 m kw.

Szacowana całkowita wartość inwestycji to ponad 3,5 mln zł, na którą składają się koszty m.in. prac budowlanych, dokumentacji, nadzoru budowlanego, sprzętu przeciwpożarowego, a także instalacji platformy zewnętrznej oraz zakupu pierwszego wyposażenia. Wkład własny Miasta Kielce wyniesie 701 005 złotych.

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu. Pierwszeństwo w otrzymaniu tej formy wsparcia mają osoby samotne lub zamieszkujące w trudnych warunkach lokalowych, albo środowiskowych.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, którego celem jest udzielenie wsparcia w formie pobytu w mieszkaniu chronionym dla osób legitymujących się orzeczeniami o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Powrót na początek strony