Miasto Kielce złożyło wniosek o dofinansowanie rewitalizacji Parku Dolina Silnicy

Projekt zakłada zagospodarowanie terenu wzdłuż Silnicy od alei IX Wieków Kielc do ul. Jesionowej. Dzięki niemu mają powstać miejsca do odpoczynku, organizacji imprez plenerowych, drewniane tarasy, strefy rekreacji, boiska np. do siatkówki, badmintona, stoliki do tenisa stołowego, kładki nad poziomem terenu. Zakłada on zachowanie i przywrócenie naturalnej roślinności dolin rzecznych. Miasto chce pozyskać na ten cel 24 mln zł dofinansowania z środków unijnych.

Wniosek do Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę Klimat i Środowisko 2021-2027 w ramach działania FENX.01.02 Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu został złożony 29 listopada br. Przewidywany całkowity koszt zadania to 31,2 mln zł. Wkład własny Miasta to 7,2 mln zł.

Projekt jest jednym z elementów adaptacji Miasta Kielce do zmian klimatu. Celem projektu jest rozwój błękitno-zielonej infrastruktury, poprzez zwiększenie terenów zieleni o wysokiej zdolności łagodzenia upałów i ograniczenia skutków miejskiej wyspy ciepła w obszarach zurbanizowanych, zwiększenie zdolności retencyjnych terenów zielonych, rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych.

Efektem projektu m.in. będzie:

 1. Zwiększenie ilości obszarów zazielenionych, poprawa jakości istniejących terenów zieleni, zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej,
 2. Zatrzymanie części wód deszczowych w miejscu opadu,
 3. Spowolnienie lub ograniczenie spływu wód opadowych do kanalizacji deszczowej,
 4. Ograniczenie zagrożenia podtopieniami,
 5. Ochrona zasobów wodnych,
 6. Powstanie nowych stref rekreacyjnych.

Przebudowa terenu Parku Dolina Silnicy polegać będzie na:

 • spowolnieniu odpływu oraz retencjonowaniu wody w oparciu o zieloną i zielono-niebieską infrastrukturę - rozwiązania oparte na przyrodzie. Retencjonowanie wód opadowych poprzez wykonanie po stronie wschodniej zbiorników suchych, oczek wodnych (o głębokości do 1 m), wypełnianych wodą w czasie opadów, obsadzonych roślinnością nadwodną. W ramach projektu nastąpi wykorzystanie retencjonowanych wód opadowych z terenu zlewni do zasilania ogrodów deszczowych;
 • odtworzeniu funkcji ekologicznych na tarasie zalewowym Silnicy – przywrócenie trawiastych nabrzeży, zachowanie zielonych obszarów łąkowych, przywrócenie roślinności charakterystycznej dla przyrzeczy, wprowadzenie gatunków roślin ze zdolnościami oczyszczania wody (w strefie brzegowej i wodnej);
 • po wschodniej stronie rzeki –  budowie ciągów komunikacji pieszej w formie podestów i drewnianych tarasów, nadwieszonych nisko nad terenem (pod podestami zachowana będzie powierzchnia biologicznie czynna);
 • wprowadzeniu miejsca do zatrzymania się w formie drewnianych tarasów czy wydzielonych stref rekreacji przy kładkach;
 • wprowadzeniu zadaszonych punktów służących do odpoczynku i będących elementem ścieżki edukacyjnej;
 • rozbudowie istniejącego oświetlenia terenu;
 • przebudowie ciągów pieszych;
 • montażu elementów małej architektury ławek, koszy na śmieci, stojaków rowerowych, leżaków miejskich itp.;
 • wyznaczeniu miejsca pod mobilne punkty gastronomiczne (foodtruck) w 2-3 lokalizacjach na istniejącym terenie utwardzonym oraz nowo utwardzony teren przy ul. Mostowej;
 • wykonaniu boisk np. do siatkówki, badmintona, stolików do tenisa stołowego;
 • wykonaniu ścieżek związanych z edukacją przyrodniczą, sensoryczno-rozwojowych;
 • budowie instalacji monitoringu wizyjnego z włączeniem go do miejskiego systemu monitoringu;
 • aranżacji miejsc do organizacji imprez plenerowych, miejsc spotkań wyposażonych w elementy małej architektury takie jak np. stoliki, leżaki, hamaki.

Okres realizacji robót budowlanych : III kw. 2025- I kw. 2027

Miasto Kielce posiada program funkcjonalno-użytkowy i decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Powrót na początek strony