Miasto chce uporządkować chaos reklamowy

Zgodnie z przygotowaną uchwałą „krajobrazową”, Kielce zostaną podzielone na cztery strefy. W każdej będą obowiązywały inne zasady dotyczące umieszczania szyldów i reklam na budynkach, ogrodzeniach, drogach publicznych i w wolnych przestrzeniach.

Mieszkańcy z projektem „Uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane”, będą mogli zapoznawać się od 22 lipca do 23 sierpnia 2021 r.

- W porównaniu z rozwiązaniami w innych miastach, nasz projekt nazwałbym bardzo zrównoważonym. Nie chcemy z przestrzeni miejskiej wyeliminować w sposób radykalny dużej ilości nośników reklamowych. Zależy nam, aby w miejskim krajobrazie były one sytuowane w sposób uporządkowany i spójny - informuje Artur Hajdorowicz, dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta.

Przepisy mają zlikwidować „wizualne patologie”, na przykład nagromadzenie dużej liczby reklam i szyldów w różnych rozmiarach w jednym miejscu.

Śródmieście bez reklam

Miasto proponuje, żeby Kielce podzielić na cztery strefy: A - teren centralny miasta oraz główne obszary ochrony dziedzictwa kulturowego; B – tereny zurbanizowane inne niż „A”, „C” i „D” ; C – tereny o dominujących funkcjach gospodarczych (przemysł, bazy, składy, obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, obszary koncentracji funkcji usługowych, obszary obiektów  oraz urządzeń sportowych); D – tereny lasów, parków, skwerów, cmentarzy, dolin rzecznych, zieleni urządzonej i naturalnej oraz inne cenne pod względem przyrodniczym i krajobrazowym.

Największe ograniczenia będą oczywiście obowiązywać w strefie „A” w ścisłym centrum Kielc.

Ściśle określone zasady

Projekt uchwały wskazuje typy nośników reklamowych i ich dopuszczalne rozmiary. Reguluje jaki procent powierzchni na elewacji będą mogły zająć szyldy i reklamy, w jakich miejscach na budynkach będzie można je montować i w jaki sposób powinny być rozmieszczone. 

Miejscy urzędnicy chcą także powstrzymać w Kielcach swoistą modę na zaklejanie całych witryn lokali handlowych lub usługowych grafikami i reklamami. Dokument wprowadza ograniczenia także w tym zakresie.

Istniejące w dniu wejścia w życie uchwały tablice reklamowe i urządzenia reklamowe (w tym szyldy) trzeba będzie dostosować do zasad i warunków określonych w uchwale w ciągu 36 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały.

Bez ogrodzeń wokół bloków

Jednym z elementów projektu są zapisy dotyczące ogrodzeń. Przede wszystkim w Kielcach ma obowiązywać zakaz grodzenia budynków wielorodzinnych, w których jest więcej niż pięć mieszkań. Dopuszczalne będzie ogrodzenie w formie zwartego żywopłotu.

Sprecyzowane zostały maksymalne wysokości ogrodzeń wokół - domów jednorodzinnych, budynków, w których jest maksymalnie pięć mieszkań, placów zabaw, ogródków jordanowskich, parków czy obiektów sportowych. 

Ważne! Istniejące w dniu wejścia w życie uchwały obiekty małej architektury i ogrodzenia nie będą wymagały dostosowania do zakazów, zasad i warunków określonych w uchwale.

Miasto czeka na uwagi

Projekt uchwały wraz z załącznikami będzie udostępniony w Biurze Planowania Przestrzennego przy ul. Koziej 3, na portalu Idea Kielce oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

- Zachęcamy do zgłaszania uwag i propozycji do projektu. Zależy nam na wypracowaniu wspólnie z mieszkańcami, przedsiębiorcami i przedstawicielami branży reklamowej, takich zasad i regulacji, które sprawią, że nasze miasto będzie wyglądało estetycznie. Jesteśmy przekonani, że uporządkowanie nośników reklamowych przyniesie korzyści przedsiębiorstwom. Harmonijny sposób rozmieszczenia reklam przyczyni się do lepszego dotarcia z informacją do klientów - zaznacza prezydent Kielc, Bogdan Wenta.

Uwagi można zgłaszać do 8 września 2021 r. do Prezydenta Miasta Kielce:

  • w formie papierowej na adres: Urząd Miasta Kielce, Rynek 1 25-303 Kielce;
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu Idea Kielce – www.idea.kielce.eu oraz poczty elektronicznej na adres: prezydent@um.kielce.pl.

 

Powrót na początek strony