Kwalifikacja wojskowa 2022 rozpoczęta

W budynku Internatu ZSE przy alei Tysiąclecia Państwa Polskiego 20 w Kielcach rozpoczęła się obowiązkowa kwalifikacja wojskowa, dla osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy na terenie miasta Kielce.

Z kandydatami do służby wojskowej spotkał się dziś wiceprezydent Kielc Marcin Chłodnicki, który zapoznał się z pracą komisji lekarskiej oraz aktualnie obowiązującymi procedurami.

W spotkaniu udział wziął także mjr. Piotr Rokita, zastępca szefa Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kielcach, który podkreślał, że warunki, jakie zapewnia Internat Zespołu Szkół Elektrycznych są bardzo konfortowe, zarówno dla komisji, jak i dla kandydatów do wojska. 

Całe przedsięwzięcie koordynuje i nadzoruje Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Kielce z kierownikiem Krzysztofem Papudą na czele. 

Podczas kwalifikacji wojskowej, komisja lekarska stwierdza, czy kandydat nadaje się do służby w wojsku. Po spełnieniu krótkiej medycznej procedury, każdy otrzymuje jedną z czterech kategorii.

Prace komisji potrwają do 24 czerwca.

Obowiązek stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej w 2022 r. obejmuje:

1) mężczyzn urodzonych w 2003 roku,

2) mężczyzn urodzonych w latach 1998-2002, którzy do tej pory nie dopełnili obowiązku zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej

3) osoby urodzone w latach 2001-2002, które:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej,

4) kobiety urodzone w latach 1998 – 2003 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji,

5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby, które po raz pierwszy zostaną wezwane do kwalifikacji wojskowej powinny zabrać ze sobą:

  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
  • posiadaną dokumentację medyczną (w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji),
  • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy,
  • dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o obronie Ojczyzny z dnia 11 marca 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 655 ze zm.) obywatel polski będący równocześnie obywatelem innego państwa, nie podlega obowiązkowi obrony, jeżeli stale zamieszkuje poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. W powyższym przypadku skreślenie z listy stawiennictwa może nastąpić po przedstawieniu odpowiednich dokumentów.

Jeżeli osoba z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym w wezwaniu terminie i miejscu, jest obowiązana do zawiadomienia o tym fakcie organu wzywającego najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji i podania przyczyn, które nie pozwalają na stawienie się w tym terminie. Wówczas zostanie wyznaczony nowy termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Zgłoszenia należy dokonać telefonicznie pod nr telefonów - 41 36 76 243, 41 36 76 248 lub 603 744 230.

Powrót na początek strony