Konsultacje społeczne dot. projektu planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Baranówek

Do 27 lutego można składać uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE POŁUDNIE – OBSZAR IV.1.1 BARANÓWEK” oraz prognozy oddziaływania na środowisko. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się 26 stycznia br. o godz. 16:00 w siedzibie Urzędu Miasta w Kielcach, Rynek 1 – Sala Urzędu Stanu Cywilnego.

Obszar planu obejmuje teren położony w południowej części miasta Kielce pomiędzy ulicami: Chodkiewicza, Tatarską, Obrzeżną, al. Na Stadion.

Zainteresowani mogą składać uwagi do projektu planu miejscowego oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi/wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Kielce:

• ustnie do protokołu

• w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce

• w formie elektronicznej na adres prezydent@um.kielce.pl,

• za pośrednictwem geoportalu: http://www.gis.kielce.eu

• za pośrednictwem formularza "Wyślij uwagę on-line" umieszczonego na portalu Idea Kielce.

Uwagi/wnioski można składać do 27.02.2023 r. z podaniem: imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu wnioskodawcy, przedmiotu uwagi oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy uwaga.

Ważne terminy:

12.01.2023 r. - 10.02.2023 r. - wyłożenie do publicznego wglądu

26.01.2023 r. - dyskusja publiczna

27.02.2023 r. - ostateczny termin składania uwag

Powrót na początek strony