Konkurs ofert na zadania z zakresu upowszechniania sportu

Prezydent Miasta Kielce ogłasza Otwarty Konkurs Ofert i zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do składania ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych Miasta z zakresu: Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Udzielone dotacje będą miały formę powierzenia lub wsparcia wykonywanych zadań.

Zadania zlecone do realizacji w formie wsparcia to m.in. szkolenie sportowe oraz udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych i dyscyplinach objętych Systemem Sportu Młodzieżowego (1.995.200 zł), szkolenie i udział w rozgrywkach ligowych w takich dyscyplinach sportu jak koszykówka oraz piłka ręczna mężczyzn, piłka nożna kobiet, tenis stołowy i bilard (300.000 zł), szkolenie sportowe osób niepełnosprawnych w sportach paraolimpijskich w takich dyscyplinach jak koszykówka na wózkach oraz łucznictwo (55.000 zł) czy organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych (72.000 zł).

Zadania zlecone do realizacji w formie powierzenia to prowadzenie lokalnego ośrodka KIBICE RAZEM KORONA KIELCE zlokalizowanego przy ul. Piekoszowskiej 32 w Kielcach, w ramach ogólnopolskiego programu „Kibice Razem” (60.000 zł).

Oceny ofert dokona powołana przez prezydenta Miasta Kielce Komisja Konkursowa w skład której weszli przedstawiciele organu wykonawczego oraz organizacji pozarządowych.

Oferty należy składać za pośrednictwem systemu informatycznego za pomocą „Platformy Współpracy miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi” https://ngo.kielce.eu/ w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lutego 2021 r. do godziny 15.00.

Ofertę wraz z potwierdzeniem jej złożenia należy wydrukować z Platformy i dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego do Biura ds. Partycypacji Społecznej Wydziału Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Kielce, 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6, pok. 6 - w zamkniętej kopercie - z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu składającego ofertę oraz nazwy zadania - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lutego 2022 r. do godz. 15.30.

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty, które Miasto otrzyma za pośrednictwem „Platformy Współpracy miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi”  łącznie z wydrukowanymi z Platformy jej wersjami papierowymi i potwierdzeniami złożenia, w wyżej podanych terminach.

Szczegółowe informacje znajdują się w Zarządzeniu Nr 20/2022 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 17 stycznia 2022 r. 

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Rozmiar
1. Treść Zarządzenia nr 20_2022 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 17 stycznia 2022 r..pdf PDF 790 KB
Powrót na początek strony