Komunikat w sprawie przebudowy skrzyżowania ulic Jagiellońskiej, Karczówkowskiej i Kamińskiego

W odpowiedzi na liczne głosy mieszkańców oraz ich przedstawicieli w Radzie Miasta Kielce prezentujemy informacje dotyczące przebudowy skrzyżowania w okolicach szpitali ŚCO i WSzZ oraz związane z nią kwestie ochrony zieleni.

Podstawą do projektowania inwestycji była decyzja środowiskowa wydana w 2015 roku. Zakładała ona wycinkę 100 drzew. Na etapie przygotowania dokumentacji zalecano projektantowi przyjęcie rozwiązań mogących zmniejszyć jej zakres. W efekcie projekt przewiduje ograniczenie wycinki do 84 sztuk, część z nich to drzewa owocowe. Konieczne też będzie usunięcie 284 m.kw. krzewów.

Do wycinki zakwalifikowano m.in. 16 drzew tworzących aleję przy wschodnim wlocie ul. Karczówkowskiej do ul. Jagiellońskiej. Nie zostaną one jednak usunięte przed przystąpieniem do przebudowy. Wykonawca został zobowiązany do analizy możliwości zachowania części z nich w toku prowadzonej inwestycji. Ponieważ przed przystąpieniem do prac w terenie nie wiadomo czy, i jak duża zachodzi kolizja systemu korzeniowego z sieciami podziemnymi. Naszym priorytetem jest ocalenie jak największej liczby drzew, dlatego MZD przeanalizuje także możliwość przesadzenia pojedynczych drzew w przypadku kolizji. Podczas prac budowlanych obowiązywać będą także standardy ochrony drzew i krzewów na placu budowy.

Technika przesadzania drzew jest już uwzględniana w innych inwestycjach drogowych. W ramach planowanej przebudowy skrzyżowania ulic Jaworskiego, Piłsudskiego i Zapolskiej przewidziano przesadzenie 5 drzew. Ta operacja ma kosztować blisko 50 tys. zł brutto. W tej kwocie mieszczą się koszty przesadzenia, nadzoru dendrologicznego oraz trzyletniej pielęgnacji. Należy pamiętać, że nie każde drzewo można przesadzić, uzależnione jest to m.in od gatunku, rozmiaru drzewa i systemu korzeniowego.

Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania w sąsiedztwie ŚCO i WSzZ zakłada również nowe nasadzenia. W sumie zaplanowano posadzenie 86 drzew, w tym 17 grusz drobnoowocowych, 7 jesionów pensylwańskich, 16 klonów zwyczajnych, 46 lip drobnolistnych oraz 1305 m.kw. krzewów. Jeżeli pojawi się możliwość wprowadzenia zmian w zaplanowanych nasadzeniach, to drzewa owocowe zostaną zastąpione bardziej „szlachetnymi” gatunkami. Wybrane gatunki drzew zostały dobrane przez specjalistę – architekta krajobrazu, a nasadzenia zostaną przeprowadzone w obszarze inwestycji. Nie przewidziano na tym terenie większej liczby nasadzeń ze względu na niewystarczającą wolną przestrzeń. Pasy zieleni w większości mają szerokość mniejszą niż 3 metry, a nawet jeśli są szersze, to przeszkodą są biegnące pod ziemią sieci elektryczne, telekomunikacyjne i gazowe. Należy dodać, że nasadzenia zieleni w pasach drogowych nie opierają się na zasadzie dowolności lecz są ściśle określone przepisami, które narzucają zachowanie określonych odległości.  

Głównym celem przebudowy skrzyżowania ulic Jagiellońskiej, Karczówkowskiej i Kamińskiego jest poprawa bezpieczeństwa oraz dostępności komunikacyjnej największych szpitali i Ogrodu Botanicznego w Kielcach. W tym celu konieczna jest istotna zmiana geometrii skrzyżowania. Chodzi o poprowadzenie w nowym śladzie wlotów ul. Kamińskiego (od strony zachodniej) i Karczówkowskiej (od strony wschodniej) do ul. Jagiellońskiej. Niezwykle ważną determinantą działań projektowych, która stanowiła przedmiot wielu spotkań roboczych, analiz oraz uzgodnień z konserwatorem zabytków, było podkreślenie osi architektonicznej na Karczówkę – ma to swoje odzwierciedlenie w projekcie. Jednym z celów była także organizacja jak największej liczby miejsc postojowych (będzie ich blisko 100), z których korzystać będą pacjenci Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i goście odwiedzający Ogród Botaniczny.

Projekt jest jednym z dwóch, na jakie miasto Kielce otrzymało dofinansowanie w ramach pierwszej edycji Programu Inwestycji Strategicznych. Całkowity koszt zadania oszacowano na ok. 33 mln zł, przy czym rządowe wsparcie wynosi 95 procent.

Powrót na początek strony