Kielecki Budżet Obywatelski po raz 11. Wkrótce będzie można zgłaszać pomysły

Już 18 kwietnia br. rozpoczynamy kolejną, XI edycję Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego. Od tego dnia do 10 maja br. mieszkańcy Kielc będą mogli zgłaszać projekty.

Projektem może być każda inicjatywa mieszkańców, przyczyniająca się do rozwoju Miasta Kielce, służąca społeczności lokalnej, polegająca na budowie, modernizacji, przebudowie lub rozbudowie elementu infrastruktury miejskiej lub mająca charakter prospołeczny, kulturalny, oświatowy, proekologiczny, sportowy lub inny, mający na celu podniesienie jakości życia mieszkańców.

16 marca Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę zmieniającą  uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego. Najbardziej istotna zmiana dotyczy zmiany sposobu wyboru projektów zakwalifikowanych do realizacji. Do tej pory projekt, aby zostać zakwalifikowany do realizacji, musiał spełniać jednocześnie dwa warunki: zdobyć najwyższą liczbę głosów i mieścić się w kwocie zaplanowanej na daną kategorię projektów. Po wprowadzonych zmianach, gdy nie będzie wystarczało środków na realizację kolejnego projektu na liście projektów w poszczególnych kategoriach, będzie istniała możliwość ograniczenia zakresu projektu o maksymalnie 30% jego wartości pod warunkiem, iż po korekcie projekt nie utraci swojego istotnego charakteru. Ograniczenie lub korekta projektu będzie wymagała zgody zgłaszającego projekt. 

Kwota przeznaczona na projekty wynosi 8 400 000 zł, w tym:

• 5 000 000 zł na inwestycyjne duże,
• 2 100 000 zł na inwestycyjne małe,
• 1 000 000 zł na „zielone”,
• 300 000 zł na nieinwestycyjne.

Wzorem lat ubiegłych projekty będą mogły być zgłaszane wyłącznie elektronicznie za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej bo.kielce.eu. Osobom, które nie posiadają dostępu do komputera lub internetu miasto zapewni możliwość zgłoszenia projektu w punkcie zlokalizowanym w siedzibie Urzędu Miasta Kielce przy ul. Strycharskiej 6, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

Również 3 maja podczas organizowanego w Parku Miejskim festynu z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja zostanie zapewniona możliwość zgłoszenia projektu w zorganizowanym punkcie informacyjno–konsultacyjnym Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego.

W dniach 20 kwietnia i 8 maja w Centrum Organizacji Pozarządowych odbędą się dla mieszkańców Kielc spotkania warsztatowe, których tematem będzie m.in. prawidłowe pisanie i zgłaszanie projektów w ramach Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego. Warsztaty odbędą się w godzinach 15:00 – 18:00.

Lista wszystkich zgłoszonych przez mieszkańców Kielc projektów zostanie opublikowana 16 maja br. po czym projekty zostaną poddane weryfikacji formalnej i merytorycznej. Listę projektów ocenionych pozytywnie i negatywnie poznamy 1 września br. W przypadku negatywnej oceny projektu wnioskodawcy będą mieli 7 dni na złożenie odwołania od tej oceny. Lista projektów dopuszczonych do głosowania zostanie opublikowana 22 września br. i już od tego dnia mieszkańcy miasta będą mogli głosować na swoich faworytów. Na oddanie głosu mieszkańcy będą mieli czas do 5 października. Zwycięskie projekty poznamy najpóźniej 19 października br.

Zachęcamy mieszkańców Kielc do aktywnego włączenia się w tegoroczną edycję. Jak co roku liczymy na kreatywność mieszkańców, która zaowocuje kolejnymi przedsięwzięciami służącymi społeczności lokalnej. BO Kielce tworzymy razem!

Plakat_vA3_page-0001.jpg

Powrót na początek strony