Informacja w sprawie kwalifikacji wojskowej w 2023 roku

Prezydent Miasta Kielce informuje, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 30/2023 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.03.2023 r. w sprawie ustalenia Planu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa świętokrzyskiego w 2023 r., kwalifikacja wojskowa dla osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy na terenie miasta Kielce przeprowadzona zostanie od dnia 22 maja do dnia 30 czerwca 2023 r. z wyłączeniem 8 i 9.06 2023 r. w budynku Internatu Zespołu Szkół Elektrycznych przy alei Tysiąclecia Państwa Polskiego 20 w Kielcach.

Obowiązek stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej w 2023 r. obejmuje:

1) mężczyzn urodzonych w 2004 roku;

2) mężczyzn urodzonych w latach 1999 – 2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3) osoby, które w latach  2001-2022:

  1. a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  2. b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o których mowa w art. 64 ust.4 ustawy o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji woskowej;

4) kobiety urodzone w latach 1999 – 2004 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust.7 ustawy o obronie Ojczyzny;

5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby, które po raz pierwszy zostaną wezwane do kwalifikacji wojskowej winny zabrać  ze sobą:

  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
  • posiadaną dokumentację medyczną (w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji),
  • dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki.

Zgodnie z art.3 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r .o obronie Ojczyzny (Dz.U. z 2022 r. poz. 2305) obywatel polski będący równocześnie obywatelem innego państwa nie podlega obowiązkowi obrony, jeżeli stale zamieszkuje poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. W powyższym przypadku skreślenie z listy stawiennictwa może nastąpić po przedstawieniu odpowiednich dokumentów.

Jeżeli osoba z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej
w określonym w wezwaniu terminie i miejscu, jest obowiązana  do zawiadomienia o tym fakcie organu wzywającego do dnia, w którym była obowiązana stawić się do kwalifikacji, oraz przedstawi dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się. Wówczas zostanie wyznaczony nowy termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Zgłoszenia należy dokonać telefonicznie pod nr telefonów: 41 36 76 242 lub 603 744 230.

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Rozmiar
1. Obwieszczenie w sprawie ogloszenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r.pdf PDF 119.85 KB
2. RODO 2023.pdf PDF 381 KB
Powrót na początek strony