Inauguracyjne Posiedzenie Rady ds. Rozwoju

W Filharmonii Świętokrzyskiej odbyło się pierwsze posiedzenie Rady ds. Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego, powołanej przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego we wrześniu br. W wydarzeniu uczestniczył prezydent Kielc Bogdan Wenta. 

Rada ds. Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego jest forum doradczym i opiniotwórczym dla Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawach dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Jej głównym zadaniem jest prowadzenie strategicznej dyskusji na temat celów i kierunków polityki regionalnej województwa, a także bieżąca ich ocena.

W składzie Rady znaleźli się przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa, administracji rządowej w województwie, środowiska akademicko-naukowego oraz partnerów społeczno-gospodarczych. Zaproszenie do tworzenia tego gremium otrzymała m.in. wiceprezydent Kielc Bożena Szczypiór, dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego Justyna Lichosik oraz Andrzej Mochoń, prezes Tragów Kielce. W sumie w pracach Rady będzie brało udział blisko 50 osób.

Przedmiotem pierwszego posiedzenia była dyskusja na temat wpływu pandemii Covid-19 na wybrane aspekty sytuacji społeczno-gospodarczej regionu świętokrzyskiego, a także założeń projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027.

 

Do zadań Rady ds. Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego należy:

  • Organizowanie i inicjowanie debat oraz prowadzenie strategicznej dyskusji na temat celów i kierunków polityki regionalnej województwa;
  • Tworzenie przestrzeni dla wymiany opinii, doświadczeń i informacji między różnymi podmiotami zaangażowanymi w działania na rzecz rozwoju województwa;
  • Ocena efektów realizacji polityki regionalnej województwa z uwzględnieniem problemów społeczno-gospodarczych;
  • Formułowanie opinii i rekomendacji w zakresie zmian, jakie powinny być wprowadzane w polityce rozwoju województwa w oparciu o dostępne badania, ewaluacje i raporty;
  • Opiniowanie dokumentów strategicznych i programowych w zakresie polityki regionalnej przygotowywanych na poziomie unijnym, krajowym i regionalnym;
  • Rekomendowanie wykonania badań i analiz niezbędnych do oceny postępu realizowanej polityki rozwoju województwa;
  • Doradzanie Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego w najważniejszych obszarach strategicznego rozwoju regionu.

Powrót na początek strony