Geopark Świętokrzyski wyróżniony w konkursie Innowacyjny Samorząd

Założeniem konkursu Serwisu Samorządowego Polskiej Agencji Prasowej jest chęć promowania kreatywnych i innowacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, a także inspirowania innych JST do podejmowania działań na rzecz innowacyjności. Geopark Świętokrzyski zarządzany jest przez partnerstwo jednostek samorządu terytorialnego sformalizowane jako stowarzyszenie pięciu gmin powiatu kieleckiego: Kielce, które są liderem projektu oraz Chęciny, Morawica, Nowiny i Piekoszów. W kwietniu 2021 roku Geopark Świętokrzyski uzyskał jako pierwszy polski geopark międzynarodowy status Światowego Geoparku UNESCO.

Innowacyjny Samorząd to projekt Serwisu Samorządowego Polskiej Agencji Prasowej, w którym wyłaniane i nagradzane są najbardziej innowacyjne samorządy. Celem konkursu jest promocja kreatywnych samorządów oraz inspiracja pozostałych jednostek samorządu terytorialnego do podejmowania działań na rzecz innowacyjności. Innowacje mogą mieć charakter innowacji technologicznych, procesowych, społecznych, publicznych (komunalnych), dotyczących instrumentów i usług wsparcia itp. Do III edycji konkursu 150 samorządów zgłosiło 300 projektów.

Konkurs obejmował sześć kategorii:
1. gminy wiejskie
2. gminy miejsko-wiejskie
3. gminy miejskie
4. miasta duże (powyżej 200 tys. mieszkańców)
5. powiaty
6. województwa

Geopark Świętokrzyski zdobył wyróżnienie w kategorii gminy miejskie. Nagrodę podczas uroczystej gali, która odbyła się w Ministerstwie Rozwoju w Warszawie odebrała Bożena Szczypiór, zastępca Prezydenta Kielc. W gali uczestniczył także Sławomir Stachura, dyr. Kancelarii Prezydenta.

Geopark Świętokrzyski to przykład innowacyjnego podejścia do wykorzystania potencjału lokalnego dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego, rozwijania partnerstwa międzyinstytucjonalnego oraz tworzenia marki terytorialnej ukierunkowanej na zrównoważony rozwój bazujący na turystyce. Jest to obszarowy produkt turystyczny bazujący na lokalnym dziedzictwie przyrodniczo-kulturowym
i współpracy partnerskiej pomiędzy samorządami, instytucjami naukowymi i organizacjami pozarządowymi. Kluczowym elementem leżącym u podstaw tworzenia Geoparku UNESCO jest unikatowe dziedzictwo geologiczno-górnicze o randze międzynarodowej udokumentowanej
w drodze procedury aplikacyjnej do Światowej Sieci Geoparków UNESCO. Geopark posiada oficjalną stronę internetową oraz siedzibę - Centrum Geoedukacji w Kielcach, będącą zarazem głównym punktem informacyjno-edukacyjnym zarządzanym przez Geonaturę Kielce – jednostką podległą Gminie Kielce i pełniącą w jej imieniu funkcję lidera projektu. 

Podstawą dla tworzenia i realizacji projektu Geoparku Świętokrzyskiego było udokumentowanie zasobów lokalnego dziedzictwa przyrodniczego (w tym geologicznego) i kulturowego (w tym górniczego) na obszarze 526 km2 obejmującym pięć gmin powiatu kieleckiego: Kielce, Chęciny, Morawica, Nowiny i Piekoszów.

21 kwietnia 2021 r. Geopark Świętokrzyski uzyskał status Światowego Geoparku UNESCO (UNESCO Global Geopark) i wszedł do międzynarodowej sieci obejmującej 169 certyfikowanych geoparków z 44 krajów świata

Specyfika Geoparku Świętokrzyskiego działającego w formule Światowego Geoparku UNESCO opiera się na połączeniu działań z zakresu zrównoważonej turystyki (geoturystyki) bazującej na unikatowym dziedzictwie przyrodniczo-kulturowym z aktywizacją społeczności lokalnej oraz współpracą partnerską na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Geopark UNESCO jest turystyczną marką terytorialną a zarazem narzędziem zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Najcenniejsze obiekty (m.in. kieleckie kamieniołomy: Wietrznia, Kadzielnia i Ślichowice) zostały objęte ochroną jako rezerwaty przyrody i pełnią obecnie ważne funkcje społeczne, ekologiczne i turystyczne na mapie miasta i regionu.

Sfinalizowanie projektu Geoparku Świętokrzyskiego uzyskaniem statusu Światowego Geoparku UNESCO ma znaczenie strategiczne dla budowania i wzmacniania turystycznego wizerunku miasta i regionu na arenie krajowej i międzynarodowej.

Inicjatywa ma charakter długofalowy i będzie sukcesywnie rozwijania w kolejnych latach poprzez realizację różnych projektów o charakterze inwestycyjnym, turystycznym, edukacyjnym i promocyjnym. 

Laureatów konkursu wyłoniła kapituła, w której zasiedli: Justyna Orłowska - pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech, Andrzej Porawski – dyrektor biura Związku Miast Polskich, Leszek Świętalski – dyrektor biura Związku Gmin Wiejskich RP, Rudolf Borusiewicz – dyrektor biura Związku Powiatów Polskich, Tomasz Fijołek - dyrektor biura Unii Metropolii Polskich,  Grzegorz Cichy - prezes Unii Miasteczek Polskich,  Jakub Mielczarek - dyrektor biura Związku Województw RP, prof. Stanisław Łobejko i dr Tomasz Pilewicz ze Szkoły Głównej Handlowej oraz Mateusz Kicka - p.o. redaktora prowadzącego Serwisu Samorządowego PAP.

Honorowy patronat nad konkursem objął premier Mateusz Morawiecki, a także Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii oraz GovTech Polska. Partnerem strategicznym konkursu i gali Innowacyjny Samorząd jest Play.

Powrót na początek strony