Dyskusja o przyszłości Kielc

W Urzędzie Miasta Kielce odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne w sprawie projektu „Strategii Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart City”. Kolejne zaplanowano na czwartek, 8 lipca na godzinę 11:00 w Sali sesyjnej Urzędu Miasta Kielce Rynek 1.

W pierwszym spotkaniu w Urzędzie Miasta Kielce wzięli udział przedstawiciele miejskich jednostek, organizacji pozarządowych, Urzędu Marszałkowskiego oraz szkół wyższych.

Strategia miasta Kielce będzie dokumentem wyznaczającym cele rozwoju naszego miasta w odniesieniu do wszystkich sfer jego funkcjonowania. Dokument ten obejmie zagadnienia w długim czasookresie oraz pomoże wskazać narzędzia, jakie należy wykorzystać, aby te cele zostały osiągnięte.

- Konsultacje obejmują teren całego miasta, gminy Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego i ich związki, a uczestniczyć w nich mogą wszyscy mieszkańcy - wyjaśnia prezydent Bogdan Wenta.

Według sformułowanej wizji, Kielce mają stać się miastem równych szans, ze sprawnie działającym Urzędem Miasta, miastem rozwijającym się przy współpracy z kielczanami i organizacjami pozarządowymi. Bardzo ważne będzie wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców i innowacyjna gospodarka.

 

W projekcie dokumentu wskazane zostały cztery cele strategiczne i operacyjne, które pozwolą przekształcić Kielce w:

1.    Miasto dla każdego

 •  Miasto równych szans
 •  Miasto stawiające na zrównoważoną lokalność
 •  Miasto sprzyjające aktywności społecznej

 

2.    Miasto sprawne i aktywne

 • Sprawny Urząd
 • Miasto otwarte na współpracę
 • Miasto sprawnych usług cyfrowych i publicznych
 • Miasto odpowiedzialne środowiskowo

 

3.    Miasto rozwijające się

 • Miasto z odpowiedzialnym budżetem
 • Miasto wspierające przedsiębiorczość swoich mieszkańców
 • Miasto atrakcyjne turystycznie
 • Miasto rozwijające i pozyskujące nowe talenty
 • Miasto o innowacyjnej gospodarce
 • Miasto o budującej się tożsamości

 

4.    Miasto, w którym chce się żyć

 • Miasto atrakcyjne wizualnie
 • Miasto o nowoczesnej infrastrukturze
 • Miasto zielone
 • Miasto o bogatej ofercie kulturalnej i sportowej

 

Strategia zawiera także wyzwania rozwojowe, z którymi Kielce muszą się zmierzyć:

 • GOSPODARKA – to m.in. zwiększenie dostępności powierzchni usługowych i biurowych, zintegrowanie procesów i oferty wspierających działalność innowacyjną czy zdefiniowanie i wspieranie specjalizacji gospodarczych miast;
 • SPOŁECZEŃSTWO – to m.in. ograniczenie odpływu młodych ludzi do największych polskich aglomeracji, zwiększenie konkurencyjności kieleckich szkół średnich i wyższych oraz aktywizacja społeczna mieszkańców; 
 • ŚRODWISKO – to m.in. promowanie atrakcyjności przyrodniczej i środowiskowej Kielc, przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu, zwiększenie udziału energii pozyskiwanej z OZE i walka z zanieczyszczeniem powietrza w mieście;
 • JAKOSĆ ŻYCIA – to m.in. transformacja centrum miasta w kierunku obszaru tętniącego życiem, spójnego oraz atrakcyjnego urbanistycznie i architektonicznie, pobudzenie życia społecznego na osiedlach zabudowy wielorodzinnej, stworzenie dogodnych warunków do uprawiania sportu dla każdego mieszkańca i poprawa jakości życia dzięki stworzeniu np. przestrzeni sąsiedzkich i miejsc spotkań;
 • ZARZĄDZANIE MIASTEM – to m.in. poprawienie stanu finansów miasta, poprawa jakości świadczonych usług, czy stworzenie infrastruktury informatycznej i procedur ukierunkowanych na współpracę z biznesem;
 • MOBILNOŚĆ – to m.in. przyspieszenie budowy nowych ścieżek rowerowych, modyfikacja połączeń systemu transportu publicznego z poszczególnych osiedli do śródmieścia, likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych i modyfikacja struktury parkingowej w mieście.

 

W czasie środowego spotkania uczestnicy wskazywali, że w Strategii powinna być zwrócona większa uwaga na zdrowie mieszkańców Kielc, potrzeby seniorów, wsparcie młodzieży programami stypendialnymi i położenie nacisku na większą współpracę między różnymi jednostkami i instytucjami działającymi w mieście.

- Zapraszam mieszkańców miasta Kielce, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz wszystkich, którzy chcą aktywnie włączyć się w proces opracowywania strategii rozwoju naszego miasta, do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych - mówi Bogdan Wenta, prezydent Kielc.

 

Najbliższe konsultacje odbędą się w czwartek, 8 lipca br., w Sali sesyjnej Urzędu Miasta Rynek 1.

 

16 lipca odbędą się konsultacje z kieleckimi radnymi, 21 lipca z urzędnikami kieleckiego magistratu a 22 lipca z przedstawicielami biznesu. W dniach 12 – 13 lipca oraz 19 – 20 lipca o godz. 16:30 zaplanowano spotkania online.

 

Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart City” prowadzone są w różnych formach:

•    Ankieta na platformie Idea Kielce (https://konsultacje.kielce.eu)
•    Papierowe formularze zgłaszania uwag:
               - Urząd Miasta Kielce, ul. Rynek 1, 25-303 Kielce
               - Urząd Miasta Kielce, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce
               - Urząd Miasta Kielce, ul. Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce
•    Spotkania konsultacyjne online
•    Fokusowe spotkania konsultacyjne na żywo

 

Konsultacje potrwają do 29 lipca 2021 r. O ich wynikach Prezydent Miasta Kielce poinformuje na oficjalnej stronie internetowej miasta w terminie do 30 dni od daty zakończenia konsultacji.

Powrót na początek strony