Dotacje na zbieranie deszczówki

1 czerwca br. ruszy nabór wniosków o dopłaty dla mieszkańców Kielc do zakupu i montażu zbiorników do gromadzenia wód opadowych. W tym roku miasto przeznaczy na ten cel 100 tys. zł.

Z miejskiego programu dopłat będą mogli skorzystać mieszkańcy Kielc, którzy chcą dbać o środowisko i zainstalować na swoich posesjach zbiorniki gromadzące wodę. Zebraną deszczówkę można wykorzystać do podlewania ogródków i trawników.

- Jest to kontynuacja dofinansowania udzielanego w latach ubiegłych, która wpisuje się w realizację działań ujętych w Planie Adaptacji do zmian klimatu Miasta Kielce do roku 2030. Montaż takich zbiorników pozwala zaoszczędzić wodę pitną i ograniczyć odprowadzanie wszelkiej możliwej wody z miasta. Zagospodarowanie wód opadowych to kluczowy element przeciwdziałania negatywnym zmianom klimatycznym – mówi Agata Wojda, zastępczyni prezydenta Kielc.

W tym roku Miasto Kielce przeznaczy na wsparcie kielczan, którzy chcą oszczędzać wodę, 100 tys. zł. Dotacja wyniesie 80% kosztów kwalifikowanych realizacji zadania, ale nie więcej niż 2 500 zł.

Dofinansowanie będzie udzielane na:

1)      zakup i montaż zbiorników naziemnych do zbierania wód opadowych;

2)      zakup i montaż zbiorników podziemnych do zbierania wód opadowych i roztopowych ;

3)      wykonanie studni chłonnych, skrzynek retencyjno-rozsączających, systemów rozsączających;

4)      wykonanie ogrodów deszczowych;

5)      budowę zbiornika odkrytego (np. oczka wodnego) wraz z systemem zbierającym wodę opadową i roztopową z terenu nieruchomości, zasilającym ten zbiornik;

6)      zakup i montaż systemu doprowadzenia wody do zbiornika, odcięcia dopływu wody do zbiornika w momencie jego przepełnienia oraz pompy podnoszącej wodę, kranu i złącza do podłączenia węża ogrodowego.

Wnioski będą przyjmowane od 1 czerwca do wyczerpania środków finansowych, jednak nie później niż do 30 września br. Będą rozpatrywane według kolejności wpływu do Urzędu Miasta Kielce oraz kompletności.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce: tel. 41 3676313, 3676659.

Dofinansowanie odbywać się będzie w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Kielce nr LX/1193/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r. (Dz. U. Woj. Św. z 2022 r. poz. 1697) oraz Zarządzenie Prezydenta nr 219/2022 z dnia 19 maja 2022 r.

Wzory dokumentów, jakie należy złożyć aby ubiegać się o dofinansowanie, stanowią załączniki do ww. Zarządzenia.

W 2020 r. po raz pierwszy udzielano osobom fizycznym, posiadającym tytuł prawny do dysponowania nieruchomością położoną w granicach administracyjnych miasta Kielce dotacji celowej na zadania służące ochronie zasobów wodnych i zatrzymywaniu wód opadowych i roztopowych.

Wysokość dotacji wynosiła do 80 % kosztów kwalifikowanych zadania, ale nie więcej niż 4000 zł. W ramach realizacji zadania 20 nieruchomości zostało wyposażonych w zbiorniki do gromadzenia i zatrzymywania wód opadowych, w tym zamontowano 27 zbiorników naziemnych, 10 zbiorników podziemnych i 1 jeden zbiornik otwarty w formie oczka wodnego, zasilany wodą opadową zbieraną z dachu budynku mieszkalnego.

W 2021 roku kontynuowano udzielanie dofinansowania mieszkańcom Kielc do zakupu i montażu zbiorników do gromadzenia wód opadowych, jednakże wysokość dotacji wynosiła do 80 % kosztów kwalifikowanych zadania, ale nie więcej niż 2500 zł. W ramach realizacji zadania 39 nieruchomości zostało wyposażonych w zbiorniki do gromadzenia i zatrzymywania wód opadowych, w tym zamontowano 92 zbiorniki naziemne i 5 zbiorników podziemnych.

Powrót na początek strony