Dotacje dla właścicieli psów i kotów na zwrot części kosztów zabiegów

Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska informuje, że właściciele psów i kotów będą mogli się ubiegać o promesy na zwrot części kosztów zabiegów kastracji wraz z wszczepieniem i rejestracją w bazie mikroprocesora chip. Dofinansowanie udzielane będzie osobom, które mieszkają w Kielcach i tu rozliczają podatek dochodowy. Miasto Kielce zabezpieczyło na ten cel 30 tys. zł.

Najbliższy nabór wniosków rozpocznie się 27 września 2023 r. od godziny 7:30 do 15:30 w hallu na parterze w budynku Urzędu Miasta Kielce przy ul. Strycharskiej 6 i będzie kontynuowany do 4 października (tylko w dni robocze w godzinach 7:30-15:30) w sekretariacie Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska.

Wnioski należy składać osobiście tylko w wyznaczonym terminie, rozpatrywane one będą według kolejności złożenia. Dokument dostępny jako załącznik na dole strony ⇓⇓⇓

WAŻNE - Do wniosku należy okazać do wglądu pierwszą stronę zeznania podatkowego PIT Wnioskodawcy za ubiegły rok, gdzie wskazano Miasto Kielce jako miejsce zamieszkania lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu/poniesionej straty ze wskazaniem Miasta Kielce jako miejsca zamieszkania lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające fakt niezłożenia zeznania podatkowego ze względu na nieosiągnięcie dochodu za rok ubiegły, z jednoczesną informacją o zarejestrowaniu w Urzędzie Skarbowym, ze wskazaniem Miasta Kielce jako miejsca zamieszkania.

Zeznania podatkowe dostępne są online po zalogowaniu na stronę e-Urząd Skarbowy

Dofinansowania udzielane będą do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel, jednak nie później niż do 15 grudnia bieżącego roku. 

Regulamin wydawania promes:

1. Wprowadza się dofinansowania do zabiegów kastracji psów lub kotów wraz z wszczepieniem i rejestracją w bazie mikroprocesora chip.

2. O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele psów lub kotów, będący osobami fizycznymi, zamieszkującymi na terenie Miasta Kielce, którzy wykażą się dokumentami wskazanymi w ust.4.

3. Dofinansowanie udzielane będzie na podstawie wniosku złożonego i pozytywnie rozpatrzonego przed wykonaniem zabiegu, w terminie i w sposób ogłoszony na stronie internetowej Urzędu Miasta Kielce.

4. Podczas składania wniosku należy przedstawić do wglądu pierwszą stronę zeznania podatkowego PIT Wnioskodawcy za ubiegły rok, gdzie wskazano Miasto Kielce jako miejsce zamieszkania lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu/poniesionej straty ze wskazaniem Miasta Kielce jako miejsca zamieszkania lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające fakt niezłożenia zeznania podatkowego ze względu na nieosiągnięcie dochodu za rok ubiegły, z jednoczesną informacją o zarejestrowaniu w Urzędzie Skarbowym, ze wskazaniem Miasta Kielce jako miejsca zamieszkania.

5. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku udzielana będzie promesa. Promesa gwarantuje zwrot kwoty, o której mowa w ustępie 10 albo ustępie 11, po przedstawieniu oryginału imiennej faktury/rachunku za wykonany zabieg oraz książeczki zdrowia zwierzęcia.

6. Zabieg należy wykonać w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania promesy w dowolnym zakładzie weterynaryjnym. Fakturę/rachunek wraz z książeczką zdrowia należy przedłożyć w terminie 7 dni od dnia wykonania zabiegu. Na fakturze/rachunku musi być wyszczególnione jakiego zabiegu dotyczy. W książeczce zdrowia powinna znaleźć się informacja o zabiegu oraz wszczepionym mikroprocesorze chip.

7. Niewykonanie zabiegu lub niedostarczenie dokumentów w terminach, o których mowa w ustępie 6, skutkuje anulowaniem promesy.

8. Dofinansowania udzielane będą do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel, jednak nie później niż do 15 grudnia bieżącego roku. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności złożenia.

9. Właściciel zwierzęcia może wystąpić o dofinansowanie zabiegu kastracji maksymalnie jednego zwierzęcia w danym roku.

10. Wysokość dofinansowania, w przypadku, gdy koszt zabiegu będzie wyższy lub równowarty niżej wskazanym kwotom, będzie wynosić:

1) dla kocurów maksymalnie 100 złotych;

2) dla kocic maksymalnie 200 złotych;

3) dla psów maksymalnie 250 złotych;

4) dla suk maksymalnie 350 złotych.

11. Jeśli koszt zabiegu będzie niższy od kwoty dofinansowania określonej w ustępie 10, zwrócona zostanie kwota zabiegu.

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Rozmiar
1. Wniosek o dofinansowanie dla właścicieli psów i kotów.pdf PDF 188.09 KB
Powrót na początek strony