Diagnoza sytuacji Miasta Kielce – dostępna dla wszystkich zainteresowanych

W maju zakończyły się prace nad opracowaniem diagnozy stanu zastanego Kielc wraz z analizą SWOT. Dokument jest udostępniony na stronie Urzędu Miasta Kielce. Wnioski z diagnozy oraz proponowane założenia strategiczne posłużą jako podstawa do opracowania nowej strategii Kielc i zaplanowania rozwoju miasta na najbliższe dziesięciolecie. 

"Analiza i diagnoza stanu zastanego dla Miasta Kielce w związku z pracami nad stworzeniem strategii rozwoju Miasta Kielce 2030+. W kierunku Smart City” jest opublikowana na stronie. Dokument w sposób dynamiczny pokazuje sytuację miasta w latach 2014-2018, w uzasadnionych wypadkach wybiegając poza nakreślone ramy czasowe. Poszczególne dziedziny – gospodarka, środowisko, infrastruktura techniczna, kapitał ludzki i in. – są bogato ilustrowane wykresami, tabelami i mapami. Co ważne, tam gdzie było to możliwe, statystyki zaprezentowano na tle analogicznych danych z miast referencyjnych. Do benchmarkingu wybrano Białystok, Lublin, Olsztyn, Opole i Rzeszów. Są to bowiem miasta, które wielkością, demografią, uwarunkowaniami i problemami rozwojowymi przypominają Kielce. 

W efekcie powstał obszerny i kompleksowy dokument, zawierający  wiele łatwych do interpretowania danych. Pozwala prześledzić, jak zmieniały się statystyki, co udało się poprawić i które obszary funkcjonowania miasta wymagają dalszych interwencji. Z pewnością wielką wartością dodaną jest możliwość skonfrontowania tych danych z wartościami osiągniętymi przez inne miasta wojewódzkie. Jest to podejście innowacyjne, bo w niewielu dokumentach samorządowych wykorzystuje się analizę benchmarkingową do opisania sytuacji zastanej.

Oczywiście, „Diagnoza” nie powstałaby bez zaangażowania partnerów społecznych i instytucjonalnych Miasta. Za pozyskanie i opracowanie danych odpowiadali naukowcy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, którzy konsultowali opracowanie z wydziałami merytorycznymi i jednostkami organizacyjnymi, włączając w to MOPR, KPT, MZD, Geopark i in. W konsultacjach społecznych wzięli udział przedstawiciele uczelni wyższych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i gmin Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. Swoje odczucia i spostrzeżenia zgłaszali również mieszkańcy Kielc – w ankiecie internetowej przeprowadzonej w lutym wzięło udział ponad 600 osób. Wyniki ankiety są udostępnione wszystkim zainteresowanym na platformie Idea Kielce https://idea.kielce.eu/konsultacje/.  Końcówka prac nad dokumentem przypadła na okres wzrastającego zagrożenia epidemicznego w kraju, co zmusiło wykonawców do przeprowadzenia części konsultacji w postaci warsztatu online – odbył się 20 kwietnia br.

Za współpracę z wykonawcą i koordynację prac odpowiadał Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej. Kolejnym etapem będzie opracowanie nowej strategii dla miasta i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. Planowanie dalszych kroków jest jednak obecnie bardzo utrudnione. Brakuje wytycznych rządowych i aktów prawnych, które określiłyby ramy formalno-prawne polityki rozwoju regionalnego – są one w trakcie nowelizowania lub opracowania. Sytuację skomplikowała również epidemia COVID-19, której skutki będzie można określić dopiero w następnych miesiącach i latach. W Unii Europejskiej toczy się dyskusja, jak ma wyglądać przyszła polityka spójności i jak stymulować gospodarkę w krajach dotkniętych epidemią. Wiele samorządów wstrzymuje prace nad strategią rozwoju po to, aby przyszłe dokumenty były w jak najlepszym stopniu dostosowane do nowej sytuacji ekonomicznej, społecznej i instytucjonalno-prawnej.

Powrót na początek strony