Cztery kieleckie inwestycje ze wsparciem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Miasto Kielce otrzyma 23,5 mln złotych na realizację inwestycji drogowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dofinansowanie stanowi 50% kosztów, co oznacza tyle samo wkładu własnego. Miasto w ramach tych środków planuje realizację czterech inwestycji, tj. rozbudowę ulic: Klonowej, Orląt Lwowskich i J. Piłsudskiego oraz skrzyżowań ulic: Batalionów Chłopskich z Malików, BP. M. Jaworskiego z G. Zapolskiej.

Jak informuje Jarosław Skrzydło, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach, miasto jest gotowe do realizacji tych zadań, posiada konieczne pozwolenia i dokumentację projektową. - Aktualnie czekamy na oficjalne dokumenty ze strony Ministerstwa. Po podpisaniu stosownej z nim umowy, Miasto (MZD) będzie już mogło formalnie ogłosić przetargi w celu wyłonienia realizatora wspomnianych inwestycji - mówi Jarosław Skrzydło.

Środki finansowe, stanowiące wkład własny, na relację planowanych przedsięwzięć częściowo zabezpieczone zostały w budżecie Miasta Kielce na 2023 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kielce na lata 2023-2045.

Opis planowanych inwestycji:

Rozbudowa ul. Klonowej w Kielcach

W ramach inwestycji planuje się rozbudowę ul. Klonowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Orkana do skrzyżowania z ul. Turystyczną (odcinek o długości 600 m). Przedsięwzięcie przewiduje przebudowę i rozbudowę odcinka dwujezdniowego o dwóch pasach ruchu od skrzyżowania z ul. Orkana do projektowanego ronda u zbiegu z drogą 18KDD, następnie od ronda do skrzyżowania z ul. Turystyczną powstanie odcinek jednojezdniowy. Inwestycja zakłada ponadto budowę ronda turbinowego, dwupasowego u zbiegu ul. Orkana i ul. Klonowej oraz budowę dróg zbiorczych, stanowisk postojowych, przebudowę i budowę chodników, dróg dla rowerów, zjazdów indywidualnych, przebudowę odwodnienia drogi i budowę kanału technologicznego.   

Rozbudowa skrzyżowania ulic Batalionów Chłopskich, Malików i Wystawowej w Kielcach

Inwestycja zakłada rozbudowę istniejącego skrzyżowania na rondo turbinowe 2- pasowe 4 wlotowe. Zgodnie z dokumentacją techniczną przewiduje się budowę chodników, zjazdów, dróg dla rowerów i ciągów pieszo-rowerowych, budowę miejsc postojowych, rozbudowę oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej oraz budowę kanału technologicznego.

Rozbudowa ul. Orląt Lwowskich i ul. J. Piłsudskiego w Kielcach łączna długość ok. 480 m

Zakłada się rozbudowę jezdni ulicy J. Piłsudskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Orląt Lwowskich do wjazdu do bloku nr 78 osiedle „Na Stoku” oraz rozbudowę jezdni ulicy Orląt Lwowskich na odcinku od skrzyżowania z ul. J. Piłsudskiego do bloku nr 69 osiedle „Na Stoku”. Projekt przewiduje budowę pasa ruchu dla rowerów, budowę i rozbudowę stanowisk postojowych, chodników, zjazdów publicznych i indywidualnych oraz istniejącego przystanku autobusowego na jezdni. Przebudowane lub zabezpieczone będą także sieci uzbrojenia terenu: kanalizacja deszczowa, sieć energetyczna, oświetlenie uliczne, sieć teletechniczna, gazowa, wodociągowa, ciepłownicza.

Rozbudowa skrzyżowania ul. Bp. M. Jaworskiego z ul. J. Piłsudskiego i ul. G. Zapolskiej w Kielcach

W ramach inwestycji przebudowane będzie skrzyżowanie, które zostanie wyposażone w sygnalizację świetlną. Przewidziano przebudowę chodników, przebudowę i budowę dróg dla rowerów, odwodnienia, oświetlenia ulicznego, budowę kanału technologicznego, przesadzeń zieleni oraz zabezpieczenie sieci podziemnych, w tym sieci gazowej.     

Powrót na początek strony