Będą obradować miejscy radni

W czwartek 15 września, o godz. 9.00 w sali Konferencyjnej Rady Miasta Kielce im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, rozpocznie się sesja Rady Miasta Kielce.

Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad.

2. Omówienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu sesji Rady Miasta Kielce, która odbyła się w dniu 21 lipca 2022 r.

4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce.

5. Informacja Prezydenta Miasta Kielce o pracy między sesjami.

6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kielce za I półrocze 2022 r.

7. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce za I półrocze 2022 r.

8. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2022 r. przez samorządowe instytucje kultury.

9. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakład opieki zdrowotnej Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Kielcach za I półrocze 2022 r.

10. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) projekt uchwały w sprawie wzniesienia pomnika upamiętniającego 160 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego na terenie Miasta Kielce;

2) projekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Kielce;

3) projekt uchwały w sprawie powołania skarbnika Miasta Kielce;

4) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2022-2045;

5) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2022 rok;

6) projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr LI/985/2021 Rady Miasta Kielce z dnia 16 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia kredytu bankowego spółce Korona Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach;

7) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy alei J. Szajnowicza – Iwanowa oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

8) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Tatrzańskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

9) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Tatrzańskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

10) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Malików;

11) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Marszałkowskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

12) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Koneckiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

13) projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXI/637/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 15 września 2016r. w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy al. Na Stadion oraz Uchwały Nr XXXI/638/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 15 września 2016r. w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy al. Na Stadion;

14) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntów położonych w Kielcach przy ul. Sylwestra Kowalczewskiego, przy ul. Grunwaldzkiej i ul. Skrzetlewskiej;

15) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Wschodniej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (cz. dz. nr 769/2 obręb 0012);

16) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Posłowickiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

17) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Osobnej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

18) projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kielcach przy ulicy Ogrodowej 3;

19) projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego numer 4, znajdującego się w budynku położonym w Kielcach przy ulicy Wojewódzkiej 3A;

20) projekt uchwały w sprawie sprzedaży niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Kielcach przy ulicy Klonowej (dz. nr: 915/175, 945/107, obręb 0006);

21) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Wschodniej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

22) projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w Kielcach;

23) projekt uchwały w sprawie nadania nazwy „Dywizjonu 303” ulicy w Kielcach;

24) projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej ul. Wincentego Witosa i ul. Zagnańskiej (na odcinku od ul. Wincentego Witosa do ul. Łódzkiej) oraz zmiany przebiegu ulicy Zagnańskiej w Kielcach;

25) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Prezydenta Miasta Kielce porozumienia, określającego sposób realizacji inwestycji towarzyszącej;

26) projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE - ZACHÓD - OBSZAR V.3.2 W REJONIE ULIC ZAGNAŃSKIEJ I WITOSA - CENTRUM HANDLOWO – USŁUGOWE”;

27) projekt uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr LXIV/1275/2022 Rady Miasta Kielce z dnia 21 lipca 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury oraz nadania statutu dla Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach;

28) projekt uchwały w sprawie określenia bezpłatnego wymiaru nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Miasto Kielce, w czasie przekraczającym ten wymiar;

29) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania;

30) projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kielce;

31) projekt uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości;

32) projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kielcach.

11. Interpelacje i zapytania Radnych.

12. Sprawy różne i wolne wnioski.

13. Zamknięcie obrad.

Powrót na początek strony