Będą obradować kieleccy radni

W czwartek, 15 czerwca w sali im. Stefana Artwińskiego w siedzibie Urzędu Miasta Kielce Rynek 1, odbędzie się sesja Rady Miasta Kielce. Początek przewidziano na godzinę 9.00. Planowany porządek obrad przedstawił dziś, podczas konferencji prasowej, przewodniczący Rady Miasta Kielce Jarosław Karyś wraz z wiceprzewodniczącymi: Anną Kibortt i Katarzyną Czech-Kruczek.

Planowany porządek sesji Rady Miasta Kielce, która odbędzie się w dniu 15 czerwca 2023 roku o godz. 9.00 w sali Konferencyjnej Rady Miasta Kielce im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek 1.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Omówienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu sesji Rady Miasta Kielce, która odbyła się w dniu 18 maja 2023 r.

4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce.

5. Informacja Prezydenta Miasta Kielce o pracy między sesjami.

6. Sprawozdanie za rok 2022 z realizacji programu współpracy miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.

7. Ocena sytuacji ekonomiczno - finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pn. Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Kielcach za rok 2022.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) projekt nr 1 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2023-2045;

2) projekt nr 1 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2023 rok;

3) projekt nr 2 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2023-2045;

4) projekt nr 2 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2023 rok;

5) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Wojciecha Kossaka oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

6) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia udziału wynoszącego 305/1000 części w nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Dymińskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

7) projekt uchwały w sprawie zmiany Nr 15 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kielce;

8) projekt uchwały w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową w parterze oraz z garażem podziemnym na samochody osobowe na dz. nr ewid. 980/1, 980/2, 980/3 obręb 0010 przy ul. Silnicznej w Kielcach;

9) projekt uchwały w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych (od 1 do 8 budynków) wraz z usługami i handlem w parterze w części budynków, garażami podziemnymi, miejscami postojowymi naziemnymi na działkach Nr ewidencyjny 1169/1, 1169/2, 1169/3, 1169/4, 1184/21, 1168/1, 1168/2, 1168/3 obręb 0024 przy ul. Hauke-Bosaka w Kielcach;

10) projekt uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami wraz z garażem podziemnym na dz. Nr ewid. 233/2, 234, 235, obręb 0011 przy ul. Górnej, Zbożowej, E. Taylora w Kielcach;

11) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Kieleckiego Centrum Kultury w Kielcach;

12) projekt uchwały w sprawie określenia bezpłatnego wymiaru nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Miasto Kielce, w czasie przekraczającym ten wymiar;

13) projekt uchwały w sprawie wydzielenia z majątku Miasta Kielce i wniesienie do użytkowania i eksploatacji przez Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach urządzeń i obiektów wodociągowo – kanalizacyjnych;

14) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Kielce, pod nazwą Centrum Usług Miejskich w Kielcach;

15) projekt uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości;

16) projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Kielce;

17) projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Żłobka Samorządowego w Kielcach.

9. Interpelacje i zapytania Radnych.

10. Sprawy różne i wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad.

Powrót na początek strony