Będą obradować kieleccy radni

W czwartek, 18 maja w sali konferencyjnej Rady Miasta Kielce im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, w siedzibie Urzędu Miasta Kielce Rynek 1, odbędzie się sesja Rady Miasta Kielce. Początek przewidziano na godzinę 9.00. Planowany porządek obrad przedstawił dziś, podczas konferencji prasowej, przewodniczący Rady Miasta Kielce Jarosław Karyś wraz z wiceprzewodniczącymi: Anną Kibortt, Joanną Winiarską i Katarzyną Czech-Kruczek.

Planowany porządek sesji:

1. Otwarcie obrad.

2. Omówienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów sesji Rady Miasta Kielce, które odbyły się w dniach 13 kwietnia 2023 r. i 20 kwietnia 2023 r.

4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce.

5. Ocena zasobów pomocy społecznej Miasta Kielce za rok 2022.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2023-2045;

2) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2023 rok;

3) projekt nr 2 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2023-2045;

4) projekt nr 2 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2023 rok;

5) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie akcji w Korona Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach;

6) projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;

7) projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;

8) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Cichej;

9) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach w rejonie ulic Rakowskiej i Łukowej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

10) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach w rejonie ulic Wojciecha Kossaka i Wincentego Witosa oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

11) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Zalesie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (cz. dz. nr 609/13 – obręb 0019);

12) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Koneckiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (cz. dz. nr 1617/1 - obręb 0023);

13) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Edwarda Meissnera oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (cz. dz. nr 522/3 - obręb 0009);

14) projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokali użytkowych numer LU-1,LU-5,LU-6 oraz LU-7 znajdujących się w budynku położonym w Kielcach przy ulicy Karczówkowskiej 36;

15) projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy Bodzentyńskiej (dz. nr: 373, 374/1, 374/2, 374/6, 374/7);

16) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podnajem lokalu położonego w budynku znajdującym się w Kielcach przy ulicy Olszewskiego 19c;

17) projekt uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w tym jeden z usługami w parterze, wraz z garażami podziemnymi, murami oporowymi o długości 279,0m, instalacjami wewnętrznymi: wodną, kanalizacyjną, elektryczną, wentylacji mechanicznej, c.o., chłodu, technologią 3 węzłów cieplnych i instalacją oddymiającą w garażach budynków: nr 1 i nr 3 na poziomie 2 oraz budowę drogi pożarowej, na działkach 869/42, 869/66, 869/71, 869/73, 869/76, 869/78 obręb 0008 w Kielcach przy alei J. Szajnowicza-Iwanowa;

18) projekt uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych (od 1 do 8 budynków) wraz z usługami i handlem w parterze w części budynków, garażami podziemnymi, miejscami postojowymi naziemnymi na działkach Nr ewidencyjny 1169/1, 1169/2, 1169/3, 1169/4, 1184/21, 1168/1, 1168/2, 1168/3 obręb 0024 przy ul. Hauke-Bosaka w Kielcach;

19) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z wyodrębnioną częścią usługową na działce nr ewid. 356 obręb 0016 przy ulicy Złotej w Kielcach;

20) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania pomocy materialnej w ramach Międzynarodowego Programu Stypendialnego Miasta Kielce dla maturzystów z najwyższą średnią za wybieranie kieleckich uczelni;

21) projekt uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół nr 2 i utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 w Kielcach;

22) projekt uchwały w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w Kielcach;

23) projekt uchwały w sprawie nadania nazwy Staropolskiego Okręgu Przemysłowego rondu w Kielcach;

24) projekt uchwały w sprawie nadania nazwy Miętowa drodze wewnętrznej w Kielcach;

25) projekt uchwały w sprawie nadania nazwy Szałwiowa drodze wewnętrznej w Kielcach;

26) projekt uchwały w sprawie nadania nazwy Ostrogórska drodze wewnętrznej w Kielcach;

27) projekt uchwały w sprawie nadania nazwy Wolska drodze wewnętrznej w Kielcach;

28) projekt uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Kielce w zakresie ustalenia standardów i zasad zawierania umów w sprawie realizacji inwestycji towarzyszących inwestycjom mieszkaniowym oraz inwestycji budowy lub przebudowy dróg publicznych spowodowanych inwestycją niedrogową.

7. Informacja Prezydenta Miasta Kielce o pracy między sesjami.

8. Interpelacje i zapytania Radnych.

9. Sprawy różne i wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad.

Powrót na początek strony