W czwartek obradować będą miejscy radni

W czwartek, 16 marca w sali konferencyjnej Rady Miasta Kielce im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, w siedzibie Urzędu Miasta Kielce Rynek 1, odbędzie się sesja Rady Miasta Kielce. Początek przewidziano na godzinę 9.00. Planowany porządek obrad przedstawił w środę, 15 marca podczas konferencji prasowej, przewodniczący Rady Miasta Kielce Jarosław Karyś wraz z wiceprzewodniczącymi: Anną Kibortt, Joanną Winiarską i Katarzyną Czech-Kruczek.

Planowany porządek sesji Rady Miasta Kielce:

1. Otwarcie obrad.

2. Omówienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu sesji Rady Miasta Kielce, która odbyła się w dniu 16 lutego 2023 r.

4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2023-2045;

2) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2023 rok;

3) projekt uchwały w sprawie określenia kwoty na projekty objęte Kieleckim Budżetem Obywatelskim na 2024 rok;

4) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego;

5) projekt uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach;

6) projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+ oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji;

7) projekt uchwały w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej w latach 2023-2027, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2023-2027;

8) projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach;

9) projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej im. prof. A. Kępińskiego w Kielcach;

10) projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej im. Florentyny Malskiej w Kielcach;

11) projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Kielcach;

12) projekt uchwały w sprawie nadania statutu Centrum Obsługi Administracyjno-Finansowej i Organizacyjnej Placówek Wsparcia w Kielcach;

13) projekt uchwały w sprawie określenia zasad świadczenia opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego w domach pomocy społecznej w ramach programu „Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2023;

14) projekt uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2023 roku;

15) projekt uchwały w sprawie przyjęcia Kieleckiego Programu Senioralnego na lata 2023-2027 „Seniorzy aktywni dla Kielc - Kielce przyjazne Seniorom”;

16) projekt uchwały w sprawie zmiany rocznego planu potrzeb Gminy Kielce w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2023 roku;

17) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu, który został ustanowiony na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, na udziałach w nieruchomościach położonych w Kielcach osiedle Na Stoku;

18) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu, który został ustanowiony na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, na nieruchomościach położonych w Kielcach przy ul. Marszałkowskiej;

19) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Wschodniej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

20) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

21) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Artura Grottgera oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

22) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach w rejonie ulic Wincentego z Kielc i Wita Stwosza oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy;

23) projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kielcach przy ulicy Klonowej (dz. nr 924/2);

24) projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kielcach przy ulicy Klonowej (dz. nr 923/2);

25) projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy Ustronie (dz.nr 90, obręb 0027);

26) projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Kielcach przy ulicy Generała Tadeusza Kościuszki i przyznania prawa pierwszeństwa (dz. nr 416/6, obręb. 0017);

27) projekt uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym na działce nr ewidencyjny 237/9 obręb 0011 przy ul. Zbożowej w Kielcach;

28) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Kielce, pod nazwą Centrum Usług Miejskich w Kielcach;

29) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podnajem lokalu położonego w budynku znajdującym się w Kielcach przy ulicy Olszewskiego 19 c;

30) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podnajem lokalu położonego w budynku znajdującym się w Kielcach przy ulicy Olszewskiego 21;

31) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kielce;

32) projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIX/561/2020 Rady Miasta Kielce z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

33) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

34) projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności;

35) projekt uchwały w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kielce na rok 2023”;

36) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad nadawania nazw ulicom, placom i innym obiektom miejskim oraz drogom wewnętrznym w mieście Kielce;

37) projekt uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania, wysokości i otrzymywania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących Radnym Rady Miasta Kielce.

6. Informacja Prezydenta Miasta Kielce o pracy między sesjami.

7. Interpelacje i zapytania Radnych.

8. Sprawy różne i wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

Powrót na początek strony